Svarer Konkurransetilsynet

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

– Legeforeningen er opptatt av å fremme konkurranse såfremt det ivaretar befolkningens interesser og behov, sier legepresident Torunn Janbu.

– Legeforeningen har fremhevet at hensynet til kontinuitet må stå sentralt, sier Torunn Janbu. Foto Lise B. Johannessen

Legeforeningen har besvart Konkurransetilsynets henvendelse om ordningene for offentlig driftstilskudd og refusjon for privatpraktiserende leger.

Tilsynet har tidligere funnet forhold ved ordningene for fysioterapeutene som anses å gi svekket konkurranse. De vurderer nå ordningene for legene og i den forbindelse ble Legeforeningen anmodet å komme med en redegjørelse.

Foreningen viser i sitt svar til organiseringen av helsetjenester i sin helhet, med staten som eier for sykehus – og tilnærmet monopol på tjenester. Det pekes blant annet på at legetjenester fra næringsdrivende leger skjer i et gjennomregulert marked, som i det alt vesentlige er underlagt offentlig finansiering. Klare helsepolitiske målsettinger og styringssbehov begrunner utformingen av ordningene.

Kontinuitet

Konkurransetilsynet har vist særlig interesse for forhold knyttet til varigheten av avtalene for de privatpraktiserende avtalene.

– Legeforeningen har fremhevet at hensynet til kontinuitet må stå sentralt. Det er avgjørende for utviklingen og kvaliteten på tjenestene som tilbys at legene kan foreta langsiktige investeringer i sine virksomheter. Langsiktighet vil normalt også sikre et bedre arbeidsmiljø for de ansatte i virksomhetene, stimulerere til utvikling av gode systemer og rutiner samt legge til rette for god samhandling mellom legene og de øvrige aktørene i helsetjenesten, sier Janbu.

Også rekrutteringshensyn nevnes, idet mulighet for karriereutvikling og oppbygging av praksiser forutsetter at det er mulighet for langsiktig planlegging.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen har vært gjenstand for grundige evalueringer, som viser god måloppnåelse. Blant annet er ordningen i stor grad gjenstand for tilfredshet i befolkningen, og befolkningens tilgjengelighet til legetjenester er blitt bedre samtidig som staten har god kostnadskontroll.

– Legens rolle som fast kontaktpunkt og koordinator for pasientene sikrer god oppfølging, og fastlegen vil styre henvisninger mot henvisningsinstanser som vurderes å ha god kvalitet og kort ventetid. Det er alltid pasientens medisinske behov som avgjør henvisningen, understreker legepresidenten.

Avtalespesialister

Legeforeningen har etterlyst bedre oversikter over ventetider og har foreslått at avtalespesialister skal inngå i befolkningens rett til å velge speisalisthelsetjenester i pasientrettighetsloven kapittel 2. Endrede regler for utviklingen i så vel fastlegehjemler som i driftstilskuddsavtaler, er også et tema. Legeforeningen mener systemet med nasjonal tildeling av fastlegehjemler og stillinger bør fjernes. Når det gjelder avtalespesialister konstaterer Legeforeningen at det synes å være kapasitetsproblemer innenfor de fleste spesialiteter, og et klart behov for flere spesialisthjemler.

– Avtalespesialistene representerer et alternativ til sykehusmonopolet, om enn med et videreutviklingspotensiale i så måte. Evalueringer viser at tjenestene som utføres av privatpraktiserende spesialister har god effektivitet og tilgjengelighet og fremstår kostnadseffektivt i forhold til behandling ved sykehusene. Antall klagesaker på spesialister til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er svært lavt, påpeker Janbu.

Kontroll med ordningene foregår på ulike nivåer. Den enkelte virksomhet er pålagt å ha grundige internkontrollsystemer. Videre ligger det viktige kontrollmekanismer ved det etablerte avtaleforholdet, ved at partene har incitament for å reagere ved brudd eller uregelmessigheter. Statens helstilsyn har en viktig kontrollfunksjon i forhold til helsehjelpen som ytes. Legenes inntjening og takstbruk er gjenstand for nøye gjennomgang av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Når det gjelder avtalespesialistene gjennomfører RHF-ene besøk og kontroller direkte med den enkelte virksomhet.

Anbefalte artikler