Fare for barnearbeid

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Det er stor fare for at norsk helsevesen bruker utstyr laget av barn under uverdige forhold.

Legeforeningen har ved flere anledninger bedt norske myndigheter sørge for at innkjøp av medisinsk utstyr underlegges krav om etisk handel. Illustrasjonsfoto Colourbox

Den britiske legeforening (BMA) advarte i slutten av februar om ytterligere fare for at blant annet kirurgisk utstyr som brukes i landets offentlige helsetjeneste (NHS), er produsert av barn i lavinntektsland som Pakistan. Foreningen har i samarbeid med britiske myndigheter utarbeidet nye etiske retningslinjer som snart skal tas i bruk. BMA ber nå også om at skotske myndigheter gjør det samme.

I Norge har Legeforeningen ved flere anledninger bedt norske myndigheter sørge for at innkjøp av medisinsk utstyr underlegges krav om etisk handel og at det utarbeides og iverksettes obligatoriske handlingsplaner som sikrer dette (1, 2).

– Det er lite som tyder på at BMAs advarsler ikke rammer varer som kjøpes inn av norsk helsetjeneste. Det haster derfor med at myndighetene innfører obligatoriske planer som blant annet inkluderer ILOs konvensjoner om å avskaffe barnearbeid og bedre forholdene for arbeidstakere. Barne- og likestillingsdepartementets veileder fra i fjor er i tråd med disse konvensjonene, men bruken av den er frivillig. Det holder ikke når faren er stor for at det brukes utstyr i norsk helsetjeneste som kan være produsert under uverdige forhold, sier legepresident Torunn Janbu.

Helse Sør-Øst har kommet lengst av helseforetakene i arbeidet med etisk handel, og rundt årsskiftet vedtok foretaket styrkede etiske retningslinjer for innkjøp (3). Retningslinjene er i samsvar med myndighetenes veileder. Helse Sør-Øst er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH).

– Helse Sør-Østs arbeid på dette feltet sender et viktig signal og er et eksempel til etterfølgelse, sier Janbu.

Les mer på Legeforeningens Internettsider: www.legeforeningen.no/id/160669.0

Anbefalte artikler