Ny bok om hepatocellulært karsinom

Geir Olav Hjortland Om forfatteren
Artikkel

Knawy, BA

Reddy, KR

Bolondi, L

Hepatocellular carcinoma

A practical approach. 162 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2009. Pris GBP 100

ISBN 978-0-4154-8080-2

Hepatocellulært karsinom (HCC) er sjeldent i Norge, det er ca. 125 nye tilfeller årlig. Forekomsten er høy i land med endemisk forekommende hepatitt B og hepatitt C, og hepatocellulært karsinom er på verdensbasis den 3. vanligste kreftrelaterte dødsårsak. Insidensen er stigende i Vesten. Informa Healthcare har utgitt en leservennlig lærebok om sykdommen som dekker de fleste aspekter klinikere blir involvert i. Den er inndelt i tre seksjoner – i første del beskrives epidemiologi, patogenese, overvåking/forebygging, i andre del diagnostiske temaer og i tredje del aktuelle behandlingsvalg. Totalt er det 12 kapitler med forskjellige forfattere fra sentre i USA, Kina, Japan, Australia og Italia.

Formålet med utgivelsen synes å være å gi klinikere en innføring i og en oppdatert oversikt over faget. Kapitlene er konsentrerte og kortfattede, og det er rikelig med referanser. Dette bærer likevel preg av å være en førsteutgivelse. Jeg savner visse detaljer. Selv om Child-Pugh-skår er kjent for leger som arbeider med leversykdommer, burde en tabell for denne vært presentert i kapitlet om stadieinndelingssystemer, da den inngår som en variabel i enkelte av disse. Videre er det i kapitlet om ablative behandlinger ikke omtalt at man ved flere sentre studerer stereotaktisk strålebehandling som et alternativ for enkelte pasienter. Jeg vil likevel absolutt anbefale Hepatocellular carcinoma siden den gir en fin innføring om denne krefttypen og vil gi leseren en oppdatert forståelse av faget. Den er relevant for onkologer, gastroenterologer, leverkirurger og intervensjonsradiologer, særlig for utdanningskandidater i de nevnte spesialiteter, men også for alle interesserte leger som kommer i berøring med dette fagfeltet.

Anbefalte artikler