Hodepine hos barn og unge

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Larsson, B

  Migrän och spänningshovudvärk hos barn och tonåringar

  145 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 165

  ISBN 978-91-44-04827-7

  Denne lille oversikten om et stort og ofte underkjent helseproblem hos barn og unge er ifølge redaktøren rettet mot mange forskjellige lesere – først og fremst helsepersonell, men også lærere, foreldre og pasientene selv, og da i første omgang tenåringene. Språket er svensk, men den bør også kunne nå norske lesere.

  Migrän och spänningshovudvärk hos barn och tonåringar er oversiktlig bygd opp, med kapitler skrevet av forskjellige personer med spesiell kompetanse innen de enkelte emnene. Den er illustrert med tabeller og figurer, og de fleste kapitler har faktabokser og en kort oppsummering av kapitlets emne samt aktuelle referanser. Den er således pedagogisk lagt opp.

  Det er til sammen 11 kapitler, i tillegg et saksregister og et adresseregister over hodepineforeninger i Sverige. Emnene er generelt om hodepine, hodepineutredning, diagnosekriterier basert på International Headache Society-klassifikasjon samt hodepinepatofysiologi og -behandling. Det er begrenset hvor dyptpløyende en så kortfattet utgivelse kan være når det gjelder blant annet kompliserte patofysiologiske mekanismer. Imidlertid kommer det klart frem at migrene er en hjerneorganisk lidelse som har ukjent årsak, og at anfall kan trigges av mange faktorer. Spenningshodepine omtales mer summarisk. Dette kan ses som uttrykk for at selv om dette er en hodepine som mange har, vet vi ennå relativt lite om den. I tillegg er det et kapittel om temporomandibular dysfunksjon (TMD). Dette er et tema som tradisjonelt er blitt viet lite oppmerksomhet, det gjelder både hos voksne og hos barn, og vurderes derfor som nyttig.

  Viktigste anliggende og styrken er kapitlene om hvordan man skal håndtere hodepineproblemer hos barn og unge, ikke minst ved hjelp av ikke-medikamentelle tiltak. Interessant nok er de to kapitlene Psykologisk behandling og Fysioterapi ved hovudvärk hos barn och ungdomar de lengste og mest omfattende. Det gis mange gode råd om viktigheten av å få både foreldre og barn med på håndtering av hodepinen, med konkrete anbefalinger om mestringsstrategier, biofeedback og teknikker for avspenning mv. Dette er nyttige tilnærminger. Ofte legges det mest vekt på medikamentelle tiltak ved hodepinebehandling. Kunnskap om at medikamentoverforbruk kan være en viktig medvirkende årsak til økende hodepineproblemer også hos barn og unge, tilsier at man bør være mer aktiv med behandling som kan redusere behov for medikamenter. Dette innebærer likevel ikke at man skal ha en for restriktiv holdning til medikamenter. Ikke-medikamentelle tiltak er ofte tidkrevende, men vil kunne være et viktig tilleggsverktøy som kan hjelpe pasienten å håndtere og leve med hodesmerter.

  Dette er en kortfattet og ikke fullgod lærebok, men egner seg til oppslag, kanskje like mye for andre yrkesgrupper som for leger. Den gir en kvalifisert innføring og bekrefter at migrene og hodepine skal tas på alvor som et stort og viktig helseproblem også hos barn og unge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media