Foreldreinformasjon om for tidlig fødte

Jon Skranes Om forfatteren
Artikkel

Saugstad, OD.

Når barnet er født for tidlig

222 s, ill. Oslo: Spartacus forlag, 2009. Pris NOK 339

ISBN 978-82-430-0450-4

Siden forekomsten av for tidlig fødte barn ikke ser ut til å gå ned og flere av de mest umodne barna vil overleve nyfødtperioden, vil denne utgivelsen være aktuell for en stadig større andel av foreldrepopulasjonen. Ola Didrik Saugstad har skrevet for foreldre om det å få et barn som kommer for tidlig.

Boken tar opp fire temaer. Den første delen handler om det å være for tidlig født – befruktningen, hvordan fosteret dannes og utvikles, selve fødselen og hvordan barnet tas imot på nyfødtintensivavdelingen. Neste del omhandler sykdommer og skader hos det for tidlig fødte barnet. I tredje del diskuteres omsorg og behandling i nyfødtperioden, og i den siste handler det om foreldrenes rolle og oppfølgingen.

Denne boken tar opp vanskelige medisinske og etiske temaer. Nyfødtmedisinen representerer på mange måter det mest teknifiserte feltet av pediatrien. Likevel klarer forfatteren å fremstille stoffet forståelig også for lekfolk.

Som lege er det litt vanskelig for meg å si hvordan denne utgivelsen vil bli oppfattet av primærmålgruppen, nemlig foreldre til for tidlig fødte barn. En hovedstyrke er at boken er lettfattelig – forfatteren har klart å gjøre vanskelige emner forståelige for vanlige folk. Man får en fin oversikt og innføring i nyfødtmedisinen omkring det for tidlig fødte barnet. Teksten er velskrevet, men kan kanskje bli for detaljert i beskrivelse av sykdommer og prosedyrer når man tenker på at primærmålgruppen er foreldre uten medisinsk kompetanse. To slike eksempler er omtalen av bronkopulmonal dysplasi (BPD) og prematuritetsretinopati (ROP), som blir vel spesialisert. Det vil nok kun være de spesielt interesserte foreldrene som leser alt, men dette er jo en avveining forfatteren har gjort. Personlig synes jeg grundigheten mer styrker enn svekker denne boken, som vil være nyttig også for medisinstudenter og nyfødtintensivsykepleiere samt assistentleger under spesialisering i pediatri som en første innføring innen neonatologien.

«Martin» går som en rød tråd gjennom det hele. Dette personliggjør innholdet på en pedagogisk fin måte og setter stoffet inn i en realistisk sammenheng. Jeg er litt skuffet over hvor liten plass langtidsoppfølging av barna har fått. Forfatteren kunne ha gitt noen konkrete råd til foreldrene om hvordan de skal forholde seg når det hos barnet etter hvert kommer frem oppmerksomhetsvansker, spesifikke lærevansker, angst og problemer ved vennerelasjoner. Instanser som habiliteringstjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er ikke nevnt.

Likevel har foreldre her fått en god oversikt over livet på nyfødtintensivavdelingen for de minste barna og hvilke utfordringer man står overfor i nyfødtperioden og tiden etterpå. Når barnet er født for tidlig bør være tilgjengelig for foreldre og ansatte ved nyfødtintensivavdelingene i Norge.

Anbefalte artikler