Mangler sentrale tillitsvalgte i nord

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Flere helseforetak i nord mangler sentrale tillitsvalgte. Dette bekymrer Legeforeningen. Fortsetter denne utviklingen kan legene som gruppe miste en viktig mulighet til å påvirke både egen arbeidssituasjon og nord-norsk helsevesen.

  Fra v. Arne Laudal Refsum, Hege Gjessing, Karin Røe, Bjørn Ove Kvavik, Legeforeningens sekretariat og Beate Sørslett,…
  Fra v. Arne Laudal Refsum, Hege Gjessing, Karin Røe, Bjørn Ove Kvavik, Legeforeningens sekretariat og Beate Sørslett, foretakstillitsvalgt på Nordlandssykehuset, og Ylf-representant i styret i Nordland legeforening og i regionsutvalg Nord. Foto Tove Myrbakk

  Ønsket om å rekruttere flere tillitsvalgte i nord var nok medvirkende til at responsen var særdeles positiv da Nordland legeforening tok kontakt med Overlegeforeningen (Of) og Yngre legers forening (Ylf) for å få til et Trinn 1-kurs i Bodø og Mosjøen i januar. Før jul var det tillitsvalgtkurs for leger på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø med god deltakelse. Denne gangen var det tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset som fikk besøk av Hege Gjessing, Arne Refsum og Bjørn Ove Kvavik. I tillegg var Karin Rø fra Villa Sana med og ga gode råd om hvordan man best håndterer stress i en travel legehverdag.

  Urimelige jobbkrav

  Urimelige jobbkrav

  – Fast jobb er den aller viktigste saken for Ylf nå, og jeg har tro på at vi skal klare å få dette gjennomført i min periode som Ylf-leder, sa Hege Gjessing. Hun melder om en klar økning av slitne leger og medlemmer som ikke tør å ta opp ting med ledelsen av frykt for at vikariater plutselig skal ta slutt.

  – Mange opplever å være i en skviset situasjon, noe som er uholdbart i lengden. Vi må få på plass at leger sikres fast jobb, sier Hege Gjessing.

  På mange av foretakene er trenden at slitne leger tvinges til å ta vakansvakter.

  – Noen steder er det blitt slik at enkelte ikke lenger orker å ta telefonen når sykehuset ringer. Det er arbeidsgivers ansvar å få tjenesteplanen til å gå opp. Som leger kjenner vi et stort ansvar for våre pasienter, men dette må ikke misbrukes av sykehusledelsen. Arbeidsgivere vil etter vår mening ha stor glede av å ansette legene fast fordi det vil gi økt mulighet til planlegging og forutsigbarhet. Legene vil føle sterkere tilknytning til jobben sin og det vil gi positive effekter.

  Hege Gjessing og Arne Refsum understreket viktigheten av det å stå sammen som legegruppe og være solidarisk.

  – Det er tøffere for en fersk assistentlege å stå i mot urimelige jobbkrav enn det er for erfarne overleger. Her er det viktig å støtte hverandre, mente de.

  Hjelp til stressmestring

  Hjelp til stressmestring

  I Nord-Norge mangler både Helse Finnmark HF og UNN HF foretakstillitsvalgte for overlegene. På Nordlandssykehuset ble Cecilie Fiva i november «valgt» på et møte der fem overleger møtte, og på Helgelandssykehuset trakk foretakstillitsvalgt for Of seg fra vervet for en tid siden på grunn av samarbeidsproblemer med ledelsen. Han har nå påtatt seg vervet videre fordi alternativet uten foretakstillitsvalgt ville bli håpløst.

  Det er lett å gå seg vill i alle avtalene som gjelder for leger som jobber på sykehus. I tillegg til de mange sentrale avtalene kommer B-delsavtaler som forhandles lokalt på det enkelte foretak. Her er det tildels store forskjeller på hva det enkelte foretak med sine tillitsvalgte har fått inn i sine avtaler.

  – Hvis det butter mot eller det ikke oppnås enighet under lokale forhandlinger, er det bare å ta kontakt med oss. Vi kommer mer enn gjerne oppover og hjelper til, sa både Gjessing og Refsum.

  Spørsmål om arbeidssted og ambulering ble mye diskutert på kurset for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset. Arbeidsgivere over hele landet ønsker å få på plass fleksible arbeidsavtaler der legene forplikter seg til å jobbe på flere sykehus i samme foretak.

  Bør ikke godta fleksible avtaler

  Bør ikke godta fleksible avtaler

  – Arbeidsgiver har full anledning til å inngå individuelle avtaler om tjenestested og her er det viktig at dere passer på ikke å skrive under på arbeidsavtaler som åpner for dette. Det er også viktig at hver enkelt lege tar ansvar for forsvarligheten når man godtar unntak fra vernestemmelsene. Arbeidsgiver har virksomhetsansvar, men legene har også et individuelt ansvar. Forhandlingsavdelingen opplever at en del medlemmer får problemer knyttet til graviditet og vikariat, sa Bjørn Ove Kvavik.

  Legeforeningen har de siste årene vunnet flere saker i likestillingsnemnda. Flere foretak i nord og ellers i landet har fått knallhard kritikk for sin håndtering av gravide ansatte. Legeforeningen kan skjønne at det på enkelte avdelinger blir problematisk når flere leger blir gravide samtidig. Her må ledelsen på foretaket ta tak og gjøre noe aktivt. Kanskje kan foretaket budsjettere med en pott som avdelinger kan søke ekstratilskudd fra, ble det foreslått.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media