Notiser

Artikkel

Mekanisme bak utvikling av Crohns sykdom

Sårbarhet for utvikling av Crohns sykdom er assosiert med visse genvarianter. Genene koder for proteiner som er involvert i autofagi samt i gjenkjenning av bakterie-peptidoglykan via en intracellulær reseptor NOD2. Disse to funksjonene har vist seg å være forbundet.

En engelsk forskergruppe har nå i cellestudier vist at NOD2 er involvert i aktivering av autofagi, samt i antigenpresentasjon (Nat Med 2010; 16: 90–7). NOD2 opptrer som en bakteriesensor i dendrittiske celler, og aktivering av proteinet fører til autofagi av den dendrittiske cellen.

Zebrafisk til uttesting av medikamenter

Hjernens kompleksitet gjør det vanskelig å forutsi virkningen av nevroaktive medikamenter på atferd uten å teste direkte på dyr. Nå har amerikanske forskere utviklet et storskala screeningsystem for å teste flere tusen medikamenter på søvn-/våkenhetsatferd hos zebrafisklarver (Science 2010; 327: 348–51).

Atferdsprofilene avslørte konserverte funksjoner av psykotrope molekyler og identifiserte mekanismer som regulerer søvn. Virkningsmekanismen til dårlig karakteriserte molekyler kan predikeres ved å sammenlikne datasettene med atferdsprofilene til velkjente forbindelser. Atferdsprofilstudier i zebrafisk kan dermed være en kostnadseffektiv måte å karakterisere psykoaktive medikamenter på og til å forutsi virkningen av nye forbindelser.

Slanking gunstig for obstruktiv søvnapné

Fedme, høy alder, arv og det å være mann er kjente risikofaktorer for obstruktiv søvnapné. Økende grad av overvekt i befolkningen antas derfor å føre til økt prevalens av denne søvnforstyrrelsen. Nå har svenske forskere undersøkt effekten av slanking på moderat og alvorlig søvnapné hos overvektige menn (BMJ 2009; 339: b4609).

Deltakerne var 63 menn i alderen 30–65 år med kroppmasseindeks på 30–40, som ble behandlet for søvnapné med kontinuerlig positivt luftveistrykk. 30 menn ble randomisert til en svært lavkaloriholdig diett (2,3 MJ/dag) i sju uker etterfulgt av to uker med gradvis opptrapping til normalt energiinntak (6,3 MJ/dag). Intervensjonen bedret søvnforstyrrelsen, med størst effekt hos dem med alvorlig søvnapné. Langtids behandlingsstudier er nødvendig for å validere vektreduksjon som en behandlingsstrategi ved obstruktiv søvnapné.

Behandling av serumlipider ved slagforebygging?

Studier har vist at intervensjoner som reduserer nibvåene av totalkolesterol og LDL-kolesterol også reduserer koronarsykdom og slag hos personer med tidligere koronarsykdom (Cochrane Database Syst Rev 2009; nr. 3: CD002091).

I en metaanalyse av randomiserte studier med totalt 10 000 personer med slag eller TIA, fant man at statinbehandling alene medførte en marginal reduksjon i cerebrovaskulære hendelser (OR 0,88; 95 % KI 0,77–1,00), men ingen effekt med tanke på død (OR 1). Det er likevel anbefalt at personer med tidligere cerebrovaskulær sykdom mottar statiner da det reduserer risikoen for koronare hendelser.

Anbefalte artikler