Plan for livshjelp

Gorm Hoel Om forfatteren
Artikkel

– Det må satses mer på lindrende behandling i livets sluttfase, mener Legeforeningen.

Antallet sykehussenger i palliativ behandling er svært lavt. Illustrasjonsfoto Colourbox

Legeforeningen var 12.1. 2010 på åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité. Bakgunnen for høringen var et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om behov for økt satsing på livshjelp. Forslaget peker på at det er behov for å utvide kapasitet og kompetanse innen lindrende behandling.

Tilbudet om livshjelp til døende mennesker må styrkes på alle steder i helsesektoren. Dette gjelder både i sykehusene og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Legeforeningen støtter derfor forslaget om økt satsing på palliativ behandling og omsorg ved livets slutt.

Sett i forhold til det store antallet alvorlige syke og døende pasienter som sykehusene behandler er antallet palliative sykehussenger svært lavt, og Legeforeningen støtter også forslaget om flere enheter for lindrende behandling i sykehusene.

I vanlige sykehusavdelinger er fokus rettet mot kurasjon og lite mot palliasjon.

– Stykkprisfinansiering er lite egnet for alvorlig syke og døende pasienter og en fullfinansiering over rammebevilgningene vil være en bedre løsning, sier Arne Laudal Refsum, visepresident i Legeforeningen. – Når innsatsstyrt finansiering brukes som inntektssystem vil dette i praksis ofte innebære at den enkelte avdeling gis den samme økonomiske kompensasjon uansett lengde på sykehusoppholdet. Hos en del pasienter trekker dødsfasen i langdrag, og en praktisering av finansieringsordningen som premierer kort dødsleie er etisk svært betenkelig.

Basert på norske og internasjonale beregninger gjort av det palliative fagmiljø er det behov for ca. én palliativ seng per 6 000– 7 000 innbyggere i kommunene. Dette tilsvarer om lag 800 senger i Norge. Per i dag er det ca. 200 palliative sykehjemssenger. Legeforeningen støtter derfor et anslått behov for ca. 600 nye plasser og at det må sikres en bedre finansiering av kommunenes lindrende behandling.

Arne Laudal Refsum, og leder av Norsk forening for palliativ medisin, Jan Henrik Rosland, deltok på høringen.

Anbefalte artikler