Ønsker veiledende sykmeldingsperioder

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen vil styrke legens beslutningsgrunnlag i sykmeldingsarbeidet.

Det er en forutsetning at legen fortsatt skal kunne gjøre en individuell vurdering av hver pasient. Illustrasjonsfoto Colourbox

Regjeringen og partene i arbeidslivet forhandler nå om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA) og drøfter tiltak for å redusere sykefraværet. Blant forslagene som ligger på bordet, er innføring av en såkalt beslutningsstøtte som gir legen veiledning om lengden på sykmeldinger relatert til diagnoser og tilstander. Beslutningstøtten er innført i Sverige og har fått stor oppmerksomhet i den pågående sykefraværsdebatten i Norge (1).

– Legeforeningen vil foreslå en beslutningstøtte tilpasset norske forhold, sier legepresident Torunn Janbu. – Det er en forutsetning at legen fortsatt skal kunne gjøre en individuell vurdering av hver pasient. Utvikling av beslutningsstøtten må, som i Sverige, forankres i de medisinske fagmiljøene, sier hun. Legepresidenten understreker at beslutningsstøtten må være en veileder for legene som i Sverige, og ikke bindende retningslinjer, slik det ofte har vært fremstilt i norske medier.

En utfordring for legen i dag er lite informasjon fra arbeidsgiver om tilretteleggingsmulighetene på arbeidsplassen. Legen må basere seg på det pasienten selv formidler. – For at legen skal kunne gjøre et godt sykmeldingsarbeid må arbeidsgiver pålegges å informere legen tidlig om mulighetene for tilrettelegging, sier Janbu. – Dialogen med arbeidsgiver kan være avgjørende for å få et godt beslutningsgrunnlag i sykefraværsarbeidet.

Hun peker også på behovet for bedre sykmeldingsstatistikk der legen mottar kvartalsvis sykmeldingsprofil, både på nasjonalt nivå og på fylkesnivå. – Legeforeningen har tidligere gjennomført omfattende opplæringspakker i godt sykmeldingsarbeid i samarbeid med NAV. Dette bør revitaliseres, foreslår Janbu.

– For å oppnå reduksjon i sykefraværet må tiltak for å støtte legens sykmeldingsarbeid komme som en del av en samlet tiltakspakke hvor alle parter bidrar og tar ansvar, sier legepresidenten.

Legeforeningens forslag tiltak ble oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet i slutten av januar.

Anbefalte artikler