Trygt drikkevann

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon

  Water safety plan manual

  Step-by-step risk management for drinking-water suppliers. 101 s, tab, ill. Genève: WHO, 2009. Pris CHF 20

  ISBN 978-92-4-156263-8

  «Water safety plan» er et uttrykk som det ennå ikke er funnet noen god norsk oversettelse for, til tross for at en del av prinsippene har vært anvendt i drikkevannsforvaltningen her i landet i mange år. Det gjelder spesielt valg av drikkevannskilde, beskyttelse av kilden mot forurensning og beslutninger om nødvendig vannbehandling. Water safety plan manual tar leseren skrittet videre på veien mot hygienisk sikkerhet helt frem til tappekranen. Den kan benyttes ved planlegging av nye anlegg og ved gjennomgang av eksisterende, og er også nyttig ved gjennomgang av et anlegg for å finne hva som må utbedres etter en eventuell hendelse som har utgjort en trussel mot folkehelsen.

  Utgivelsen er oppbygd av moduler – det gis en systematisk innføring i hvordan man bør håndtere de enkelte trinn i utviklingen mot en helhetlig plan. Det er forslag til løsninger og oversikt over tilgjengelig verktøy og – ikke minst – er det eksempler på hvordan problemer har vært løst i praksis på steder der man har anvendt konseptet. Dermed blir det innføring i både teori og praksis. Det gis en rekke forslag til enkle skjemaer for å systematisere oversikt over risikoforhold og risikovurderinger – gode bidrag til å forenkle prosessen frem til valg av adekvate løsninger.

  Det pekes på viktigheten av å ha produksjonskontroll fremfor bare sluttproduktkontroll for å kunne være sikker på at vannkvaliteten til enhver tid er god nok. Produksjonskontrollen må være kontinuerlig (eller skje hyppig) på utvalgte kritiske kontrollpunkter, mens sluttproduktkontrollen kan skje sjeldnere fordi hensikten med den kun er å verifisere at produksjonen har gitt sluttproduktet riktig kvalitet. Kvalitetsavvik kan unngås ved at feil kan rettes før de har påvirket det endelige resultatet.

  Flere av modulene kan også brukes som idégrunnlag for hvordan helsevesenet kan/bør forholde seg til andre problemområder innen miljørettet helsevern der flere parter er involvert, områder hvor det faktisk er andre virksomheter enn helsevesenet som har det reelle gjennomføringsansvaret for helseverntiltakene.

  Dette er en manual som ikke bare bør leses av vannverksansvarlige og Mattilsynet, den bør også leses av helsepersonell som er engasjert i miljørettet helsevern i kommunen. Også andre som har ansvar for kvalitetssikring, kan ha god nytte av å sette seg inn i de beskrevne metodene for tilnærming til en problemløsning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media