Oversiktlig om kontroverser i intensivmedisin

Karl-André Wian Om forfatteren
Artikkel

Kuhlen, R

Moreno, R

Ranieri, M

Controversies in intensive care medicine

521 s, tab, ill. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2008. Pris EUR 65

ISBN 978-3-939069-61-4

European Society of Intensive Care Medicine ga i 2007 ut boken 25 years of progress and innovation in intensive care medicine. Den ble så godt mottatt at foreningen i forbindelse med kongressen i Lisboa i 2008 fulgte opp med Controversies in intensive care medicine. Dette var også tema for kongressen. Alle deltakerne og medlemmene i foreningen har fått den. Målgruppen er først og fremst personer som jobber med intensivmedisin til daglig.

Boken er ikke en lærebok, men en drøfting av uavklarte eller kontroversielle emner. De 52 kapitlene er sortert i ni seksjoner: akutt respirasjonssvikt, akutt sirkulasjonssvikt, akutt nyresvikt, sepsis og infeksjon, nevrointensiv behandling, akutt blødning, organisatoriske temaer, kirurgisk intensivbehandling og traumeintensivbehandling, og til slutt en seksjon med andre emner.

Hvert kapittel er skrevet av kjente internasjonale eksperter innenfor de respektive emnene. Det er få nordiske deltakere, og eneste nordmann er Hans Flaatten. Kapitlene er ganske likt oppbygd med en innledning ofte bestående av historikk eller viktig fysiologi, en diskusjon som forklarer grunnlaget for forskjellige «skoleretninger» innenfor behandling, og til slutt forfatterens konklusjon. Denne har ofte en behandlingsanbefaling. Det er rikelig med referanser til hvert kapittel. Boken har stive permer. Språket er engelsk. De fleste kapitler har noen instruktive figurer og tabeller i svart-hvitt. Stikkordsregister er ikke med, uten at det egentlig savnes. Enkelte kapitler har en liste med forklaring av forkortelser.

Redaktørene oppgir at de ikke har tatt høyde for å dekke alle emner. De har imidlertid fått med seg veldig mange, og trolig de viktigste. Lesere vil nok likevel finne temaer de syntes burde vært belyst. Blant annet er ikke steroider ved akutt lungesviktsyndrom, forebygging av ventilatorassosiert pneumoni (lukket sugesystem, subglottisk drenasje med mer) eller soppbehandling diskutert. Kapitlene er kompakte og velskrevne. Monitorering av minuttvolum kunne etter mitt ønske vært noe mer utdypet. Det som står er riktignok godt skrevet. Innenfor de emner hvor undertegnede kjenner referansene, virker stoffet veldig godt presentert. Leseren får en meget god og rask innføring i hva som er uavklart, og hva som er dokumentert, av den behandlingen vi gir. Referansene er nyttige.

Generelt virker konklusjonene forfatterne gjør fornuftige sammenliknet med nåværende litteratur og eksisterende retningslinjer. Jeg anbefaler intensivmedisinere, anestesiologer med interesse for intensivmedisin, og spesielt kandidater i Skandinavisk selskap for anestesiologi og intensivmedisin (SSAI) sitt utdanningsprogram i intensivmedisin, å lese boken fra perm til perm. For andre som er interessert i intensivmedisin anbefaler jeg den som oppslagsbok. Kapitlene er korte og egner seg for eksempel godt ved forberedelse av internundervisning i intensivmedisinske emner.

Anbefalte artikler