Håndkirurgi

Kurt Pettersson Om forfatteren
Artikkel

Hove, LM

Husby, T

Finsen, V

Håndkirurgi

295 s, ill. Trondheim: Legeforlaget, 2009. Pris NOK 430

ISBN 978-82-92934-02-9

Författarna skriver i sitt förord att det är den första läroboken i handkirurgi. Det är en inbunden bok som omfattar 295 sidor fördelat på 36 korta kapitel. Det finns ingen tydlig beskrivning till vilken målgrupp den riktar sig. Vi får anta att syftet är en introduktion till ämnet handkirurgi och att boken i första hand vänder sig till medicine kandidater och blivande specialister i ortopedi, allmänkirurgi och plastikkirurgi men också till dem som handlägger enklare handkirurgiska fall inom primärvården och företagshälsovården.

Språket är enkelt och boken är väl strukturerad. Jag saknar dock en uppdelning i en elektiv och en akut del. Det finns också en del inslag av redaktionella brister så som en del terminologi som inte förklaras i texten, bilder som saknar förklarande markeringar, ojämn kvalitet på bilder etc. Likaså ställer man sig frågande till varför det bara finns plats för anteckningar på var och vartannat kapitel och inte genomgående? Jag tror också att boken skulle göra sig bättre som paperback utgåva (lättare att bära med sig).

Boken innehåller en översiktlig del med funktionell anatomi och diagnostik som inleder och sedan följs av snittföring och bruk av blodtomhet. Här tycker jag nog att kapitlet kring bilddiagnostik kunde komma in och inte som sista kapitel. Saknar också ett kapitel om anestesi här. Sedan följer en blandning av elektiva och akuta kapitelindelningar som genomgående är välskrivna men vissa kapitel är mer utförliga på bekostnad av andra som är väl nedkortade t.ex. kapitlet om radiusfrakturer som jag personligen tycker bör få ett större utrymme.

Valet att utförligt beskriva operationsmetoder på högspecialiserade ingrepp samtidigt som jag saknar i vissa stycken en mer utförlig fokus på diagnostik och behandlings modeller av det «vanliga» är nog ett utslag av att redaktionen inte valt vilken målgrupp man riktar sig till. Ett av flera lysande undantag är kapitlet om DRU leds instabilitet.

På det hela taget är det en värdefull bok för var och en som har ett intresse för handkirurgi. Det finns en del redaktionella brister men innehållsmässigt är boken på det hela taget «up to date» även om jag saknar kapitel om rheumakirurgi och proteskirurgi vilket drar ner betyget något. Ett självklart bokval för medicine kandidater blivande specialister inom ortopedi/allmänkirurgi och ett måste på varje distriktsläkarmottagning.

Anbefalte artikler