Viktig regulering for personell i internasjonal tjeneste

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter et forslag om å forskriftsfeste Forsvarets oppfølgings- og erstatningsplikt overfor militærpersonell som har tjenestegjort i utlandet.

– Dette er et viktig bidrag når det gjelder personell som kan utsettes for en ekstraordinær belastning i tjeneste, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Forsvarsdepartementet har sendt forslag om forskriftsregulering av erstatningsansvar for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, på høring. Forslaget innebærer krav om oppfølging og erstatning samt en særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

– Legeforeningen har spilt inn at man også bør inkludere tilfeller der helsepersonell blir smittet av alvorlige sykdommer som følge av tjenestegjøring i utlandet. Det bør derfor stilles krav om at Forsvaret også sørger for tilstrekkelige helsemessige utredninger av disse, for å sikre en riktig medisinsk behandling, påpeker Janbu.

Legeforeningen mener dessuten at det må sørges for at oppfølgingsplikten blir fulgt opp, slik at man ikke mister fokus på viktig forebyggende behandling.

– I denne sammenheng bør det stilles en konkret oppfølgingsfrist for Forsvaret. Det bør også vurderes eventuelle sanksjoner for de som ikke følger opp sitt ansvar knyttet til dette, understreker Janbu.

I høringssvaret foreslår Legeforeningen at forskriften skal etablere en rett til å få gjennomført en objektiv og grundig medisinsk vurdering på Forsvarets regning. – Det er viktig for vurderingenes legitimitet at de foretas av sakkyndige utenfor Forsvarets organisasjon. På denne måten vil man best mulig sikre et forsvarlig og godt grunnlag for avgjørelsen om det skal tilkjennes erstatning eller ikke, sier Torunn Janbu.

Anbefalte artikler