Utvalg skal utrede utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening og sentralstyremedlem i Legeforeningen, er oppnevnt som Akademikernes representant i utvalget som skal utrede spørsmål om utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren.

Hege Gjessing. Foto Ellen Juul Andersen

Utvalget som ledes av Kolbjørn Almlid, skal levere sin rapport innen utgangen av 2010. Det er bredt sammensatt med representanter fra partene i arbeidslivet, forskere, helse- og omsorgssektoren og arbeidsmiljømyndighetene.

– Jeg gleder meg til utvalgsarbeidet og mener Akademikerne har mye å bidra med inn i utvalget. Det er et problem, som statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen har påpekt, at helse- og omsorgsektoren ligger høyt på sykefravær, sier Gjessing. – Jeg tror at min bakgrunn som lege og mitt kjennskap til helsevesenet på ulike områder, er erfaringer jeg kan ha nytte av i dette arbeidet. Det er nødvendig å gå inn i årsakssammenhengene og se hva som kan gjøres for å legge til rette legge for å minske fraværet, sier hun.

Utvalget er nedsatt som en oppfølging av St. meld. nr. 20 (2006–2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, der regjeringen varslet at den ønsker å utrede omfanget av og årsaker til sykefravær og utstøting og mulige virkemidler for å begrense fraværet i sektoren (1).

Utvalget vil få som oppgave å sammenfatte relevant kunnskap på området og synliggjøre kunnskapshull. Videre skal det beskrive og drøfte omfanget av og årsaker til fravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren og beskrive utviklingen over tid. Utvalget vil også få i oppgave å foreslå konkrete tiltak for å redusere helserelatert fravær og helserelatert utstøting i sektoren.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen uttaler at hun regner med at utvalget, i tillegg til konkrete anbefalinger, vil bidra til økt oppmerksomhet og debatt om hvordan utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren kan reduseres.

Foruten Gjessing er legene Steinar Westin, Trondheim og Ivar Sønbø Kristiansen, Oslo oppnevnt som medlemmer av utvalget.

Anbefalte artikler