Forsvaret må bli mer attraktivt for akademikere

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen krever en kraftig styrking av det faglige innholdet i tjenesten for vernepliktig akademisk befal (VAB) hvis ordningen skal fortsette.

Hege Gjessing synes Forsvaret skal konsentrere seg om alle de gode tiltakene som foreslås. Foto Lise B. Johannessen

Det går frem av en høringsuttalelse til Forsvarsdepartementet. Bakgrunnen er en rapport som tar for seg ulike tiltak for å forbedre VAB-ordningen.

– Selv om deler av dagens ordning oppleves positiv og nyttig, kommer vi ikke bort fra at den også har mangler og utfordringer, det være seg innretning sammenliknet med den allmenne verneplikten, faglig stagnasjon, lav lønn, karrierehemming, for å nevne noe av det viktigste, sier legepresident Torunn Janbu.

Kun fast ansatte

– Legeforeningen foreslår at Forsvaret som et alternativ utreder utfasing av ordningen og overgang til kun å bruke fast ansatte leger gjennom et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og sykehusene. Dette vil bedre kunne dekke Forsvarets legebehov, sier hun, men understreker samtidig at dette spørsmålet lå utenfor mandatet til gruppen som har utarbeidet rapporten.

Torunn Janbu. Foto Ellen Juul Andersen

Ordningen med VAB-leger har røtter tilbake til 1890-tallet. Gjennom å innvilge utsettelse av førstegangstjenesten for studenter ved medisinstudiet, sikret Forsvaret seg nødvendige medisinske ressurser til å bemanne saniteten. Etter hvert har også andre profesjoner blitt innlemmet i ordningen. Ved en fortsatt VAB-ordning, er Legeforeningen positiv til hovedlinjene i rapporten. Dette inkluderer utvidelse av ordningen til også å gjelde andre akademikergrupper.

VAB – en rekrutteringskilde

– Legeforeningen deler rapportens oppfatning om at VAB-ordningen har vært den viktigste kilden for rekruttering av leger til Forsvarets virksomhet. I det videre arbeidet er det derfor viktig at oppmerksomheten rettes mot denne gruppens særskilte utfordringer og behov, sier Janbu.

I så måte må VAB-ordningen innrettes bedre for å motivere fremtidige leger og andre akademiske profesjoner, til å la seg rekruttere til en karriere i Forsvaret.

Må møtes på en profesjonell måte

– For å rekruttere akademikere, må Forsvaret ta tilstrekkelig hensyn til gruppens kompetanse og gi mulighet til å få arbeidsoppgaver som er faglig relevante, faglig utviklende og faglig utfordrende, utdyper Janbu. Legeforeningen har også pekt på den aldersmessige særegenheten ved gruppen.

– Til forskjell fra øvrige vernepliktige, har VAB-ene gjennomført en akademisk universitetsutdanning, og de fleste er i etableringsfasen, både familiært og faglig. Arbeidsvilkår og muligheten for faglig utvikling må avspeile disse forholdene, påpeker Hege Gjessing, leder av Yngre legers forening (Ylf).

Meritterende tjeneste

Hun stiller seg særlig kritisk til ett punkt i rapporten. – I rapporten foreslås det at vilkårene for siviltjeneste skal forringes for at verneplikten skal blir mer attraktiv. Dette er å gå i feil retning. Jeg synes Forsvaret heller skal konsentrere seg om alle de gode tiltakene som foreslås for å bedre arbeidsvilkår og faglig innhold i ordningen. Her er det masse gode ideer som bør innføres, sier Gjessing, og trekker frem meritterende tjeneste som et eksempel.

– Hvis VAB-tjenesten innrettes slik at det faglige kan telle med i legers spesialiseringsløp, vil pliktelementet komme mer i skyggen av tjenestelysten, tror hun.

Anbefalte artikler