Alternativ til warfarin ved atrieflimmer

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Trombinhemmeren dabigatran er enklere i bruk enn warfarin og forebygger sannsynligvis hjerneslag like effektivt.

For å forebygge hjerneslag skal pasienter med atrieflimmer helst bruke antikoagulerende medikamenter. K-vitaminantagonisten warfarin medfører betydelig blødningsrisiko og er komplisert å bruke fordi det er nødvendig med stadige kontroller av koaguleringstiden (INR). Dabigatran er en trombinhemmer som kan tas peroralt. Dette medikamentet er foreløpig godkjent som alternativ til heparin for å hindre postoperativ trombose.

Resultatene av en klinisk studie med over 18 000 pasienter viser at dabigatran kanskje kan erstatte vitamin K-antagonister hos pasienter med atrieflimmer (1). Pasientene ble delt i tre grupper: to som fikk enten 110 mg eller 150 mg dabigatran daglig (blindet) og én som fikk warfarin justert etter INR-nivå (ikke blindet). I løpet av to år var forekomsten av hjerneslag signifikant lavere i gruppen som fikk den høyeste dosen dabigatran, mens den laveste dosen ga omtrent samme risiko som warfarin. Hos dem som fikk 150 mg dabigatran var forekomsten av alvorlige blødninger omtrent den samme som forekomsten i warfaringruppen. Forskjellen mellom gruppene når det gjaldt dødelighet var grensesignifikant, med litt høyere overlevelse i gruppen som fikk 150 mg dabigatran daglig.

– Dette er oppmuntrende resultater, sier professor Åsmund Reikvam ved Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo. – Man har lenge forsøkt å utvikle perorale koagulasjonshemmere som er enklere i bruk enn warfarin. Samtidig skal slike medikamenter ha like god effekt som dem man bruker i dag og akseptabel blødningsrisiko og bivirkningsprofil. Dabigatran synes å oppfylle disse betingelsene. Andre perorale koagulasjonshemmere, særlig faktor X-hemmere, er under utprøvning i kliniske forsøk. Nye koagulasjonshemmere kan bli aktuelle ved alle tilstander hvor vi i dag bruker warfarin.

Anbefalte artikler