Samleverk om fysisk aktivitet og trening

Ulla Svantesson Om forfatteren
Artikkel

Bahr, R

Aktivitetshåndboken

Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. 624 s, tab, ill. Oslo: Helsedirektoratet, 2009. Pris NOK 200 ekskl. porto

IS-1592

Här vänder man sig i första hand till hälsopersonell, men även andra yrkesgrupper som arbetar med att öka förståelsen för fysisk aktivitet och implementering av fysisk aktivitet såväl inom vården som för allmänheten i syftet att förebygga hälsorelaterad sjukdom.

Aktivitetshåndboken är uppbyggd i form av uppslagsbok med tydlig rubriksättning. Språket är relativt enkelt och tabellerna är mycket illustrativa och lätta att hitta dels på grund av att de färgats gula.

Detta är ett samlingsverk där aktuell forskning kring fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd presenteras på ett alldeles utmärkt sätt. Boken presenterar också effekter av olika träningsformer. De inledande kapitlen ger läsaren en mycket god inblick i effekterna av fysisk aktivitet/träning både i form av primärprevention men också som behandling vid sekundärprevention. Fysiologiska bakgrundsfaktorer beskrivs på ett mycket pedagogiskt sätt och bildar tillsammans med kapitlen om rekommendationer (anbefalinger) och träning vid normalt åldrande en bra grund för vidare läsning om olika sjukdomstillstånd. Kapitlen om att bli fysiskt aktiv och motiverande samtal tillför bland annat värdefull kunskap om hur vi skall nå ut med beteendeförändringar på individnivå.

Kvinnor och män, social och etnisk bakgrund är ytterligare aspekter som behandlas, vilket poängterar vikten av att fysisk träning måste anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Adekvata utvärderingsinstrument sammanfattas på ett utmärkt sätt, och många exempel ges på bra och enkla metoder som är lätta att använda ute i primärvården.

De olika kapitlen som behandlar fysisk aktivitet och träning vid olika sjukdomstillstånd är imponerande. 36 kapitel, vilka var och en handlar om olika sjukdomstillstånd, besvär eller diagnoser bygger på evidensbaserad kunskap i förhållande till fysisk träning. Det är lätt att få en överblick av varje symtombild tack vare en kontinuerlig och tydlig rubriksättning. Detta medför att läsaren snabbt kan få en överblick över symtombilden, effekter av fysisk träning vid varje sjukdomstillstånd, kända kontraindikationer och råd för utvärdering samt klara och tydliga träningsrekommendationer i varje enskilt fall. Varje kapitel avslutas med en gedigen referenslista.

Aktivitetshåndboken kan varmt rekommenderas och bör finnas hos alt hälsopersonell oavsett profession, men även andra yrkesgrupper som arbetar med att främja fysisk aktivitet/träning i vårt moderna samhälle kan ha god nytta av den

Anbefalte artikler