Nettbasert utdanning – kort og godt

Arne Westgaard Om forfatteren
Artikkel

Hrastinski, S.

Nätbaserad utbildning

En introduktion. 144 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 280

ISBN 978-91-44-05324-0

Nettbaserte teknikker benyttes i dag som støtte for nesten all utdanning og kursvirksomhet. Hrastinski har skrevet en enkel, forskningsbasert populærinnføring for alle som vil vite mer om hvordan man best gjør seg nytte av nettbaserte teknikker i undervisningen.

Nettbasert utdanning omfatter langt mer enn rendyrket fjernundervisning på Internett. Studentene lærer av hverandre ved å lese blogger og delta i diskusjonsfora eller ganske enkelt ved å utveksle undervisningsmateriell via e-post. Fremveksten av sosiale medier som Facebook og YouTube har ifølge Hrastinski bidratt til et paradigmeskifte innen utdanning. Læreren skal ikke lenger utelukkende formidle kunnskap, men, som det står i etterordet, være «facilitator», den som organiserer læringen og ser til at gruppen når sitt fulle kunnskapspotensial gjennom interaksjon med hverandre og omgivelsene. Den som ikke hiver seg på utviklingen og evner å forstå hva wiki, blogg, podcast, chat og web 2.0 dreier seg om, vil snart føle seg hjelpeløs.

Denne utgivelsen er primært beregnet på lærere, forskere og studenter, men kan leses av alle som vil gjøre bruk av nettbaserte teknikker i undervisningen. Språket er godt og teksten lettlest. Kapitlene er pedagogisk oppbygd med ingress, underoverskrifter, oppsummering og refleksjonsspørsmål. Figurene er enkle, men illustrative, og tabellene tjener sitt formål. De fem første kapitlene gir et historisk overblikk over nettbasert utdanning, diskuterer nettutdanning i en pedagogisk kontekst, presenterer ulike nettbaserte teknikker og dveler ved kommunikasjon og ulike typer av læringsfellesskap og samarbeidsformer på nettet. I det sjette kapitlet redegjør Hrastinski for sin egen videreutviklede modell om uformell versus formell interaksjon mellom studenter. Han argumenterer for å legge til rette for uformell interaksjon ved for eksempel chatting og diskusjonsfora for å fremme læringsfellesskapet og øke læringsutbyttet. I det sjuende og siste kapitlet oppsummerer han hvilke faktorer som påvirker hvordan man lykkes med nettbasert utdanning. Gjennom det hele lar Hrastinski kolleger med erfaring innen nettutdanning komme til orde med refleksjoner som knytter teori til praksis.

Nätbaserad utbildning er ingen tungvekter, verken innholdsmessig eller i fysisk utforming, men det er i grunnen greit. Dette er en populærvitenskapelig introduksjon til nettbasert utdanning, verken mer eller mindre. Hrastinski evner å gi en engasjert innføring i emnet, og den som vil vite mer, kan bruke boken som utgangspunkt for videre fordypning og ikke minst utforske nettet og prøve seg frem på egen hånd.

Anbefalte artikler