Dansk lærebok i psykiatri

Reidun E. Olstad Om forfatteren
Artikkel

Mors, O

Kragh-Sørensen, P

Parnas, J

Klinisk psykiatri

3. utg. 700 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2009. Pris DKK 698

ISBN 978-87-628-0579-8

Dette er en lærebok beregnet på leger i grunn- og videreutdanning og andre helsearbeidere. Den kan også brukes som oppslagsverk av praktiserende leger. Det er bidrag fra mange forfattere, hvorav én norsk – professor Alv A. Dahl, som har skrevet kapitlet om personlighetsforstyrrelser. De 15 kapitlene dekker temaer som psykiatriens teoretiske fundament, sykdomsbegreper, klassifikasjon/diagnostikk og epidemiologi samt de ulike psykiske lidelsene basert på ICD-10-diagnostikk. Et kapittel omhandler transkulturell psykiatri, ett er viet temaet bevissthet og ett handler om psykiatrisk genetikk.

Layouten er kompakt, uten bilder. Det kliniske stoffet er illustrert ved kasuistikker. Kapitlene om psykiatrisk epidemiologi og psykiatrisk genetikk er tematisk nær knyttet til hverandre, men plassert svært langt fra hverandre. Det er noe ulogisk i hvordan stoffet er delt mellom de to kapitlene. Familiestudier er en epidemiologisk metode, men blir presentert i kapitlet om genetikk. Hovedvekten er lagt på deskriptiv epidemiologi (de ulike lidelsers forekomst). Epidemiologi som årsaksforskning kunne vært beskrevet tydeligere.

Innledningsvis presenteres psykiatri som en naturvitenskapelig disiplin, et syn som gjennomsyrer hele boken. I denne siste utgaven er det tatt inn to nye kapitler – Om psykiatriens teoretiske fundament og Bevissthet. I sistnevnte presenteres bevissthetsfilosofi, med en innføring i bl.a. fenomenologi. Disse to kapitlene blir stående litt for seg selv. Kun i kapitlet om schizofreni er teorier/begreper fra bevissthetsfilosofien trukket inn i beskrivelsen av symptomatologi/klinisk bilde slik at de gir et vesentlig bidrag. Beskrivelsen av symptomer/klinisk bilde ved lidelsene i det schizofrene spektrum er svært lang – 52 sider. Kapitlet om bevissthetsfilosofi kan trolig bli noe tungt på dansk for dem som ikke har filosofi i grunnutdanningen.

Kapitlet om belastningsrelaterte, dissosiative og somatoforme lidelser er nyskrevet, og vil kunne være svært nyttig for allmennpraktikere.

Jeg savner stoff om ukuelighet (resilience), mestring/mestringsstrategier. En ordliste med definisjoner av de vanligste ord og begreper hadde gjort stoffet mer tilgjengelig for dem som ikke arbeider i psykiatrien til daglig.

For øvrig er Klinisk psykiatri grundig og omfattende. Det vil ikke være noen stor vanskelighet for de fleste nordmenn å lese en lærebok på dansk, og dansk psykiatri er ganske lik norsk når det gjelder forståelsesperspektiver og valg av behandling. På noen felter er det nok noen mindre forskjeller, og norske lesere bør derfor konsultere norske behandlingsretningslinjer der slike finnes. I tillegg vil lovverket når det gjelder bruk av tvang, hvilke legemidler som fås på blåresept osv. være noe forskjellig, slik at også her vil man måtte bruke supplerende litteratur om regelverket i Norge. Klinisk psykiatri kan anbefales som et alternativ til norske lærebøker for de aktuelle målgruppene.

Anbefalte artikler