Mulighet for flere leger på fastlegekontorene

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Etter innspill fra Legeforeningen innførte helsemyndighetene regelendringer for økt behandlingskapasitet av influensasyke.

Regjeringen har lagt til rette for å øke behandlingskapasiteten av influensasyke og personer som lurer på om de er smittet ved å la fastlegene få øke legebemanningen. Illustrasjonsfoto Colourbox

– Legeforeningen er glad for at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen la til rette for økt behandlingskapasitet hos fastlegene. Tatt i betraktning statsrådens korte fartstid som helseminister, vitnet dette om politisk vilje og handlekraft, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen om de midlertidige ordningene som trådte i kraft i slutten av oktober.

Blant de forhold Legeforeningen tidlig spilte inn overfor myndighetene for økt kapasitet, kan nevnes:

  1. Mulighet for utvidet arbeidstid kveld/helg.

  2. Mulighet for at flere leger, for eksempel pensjonister og studenter, skal kunne arbeide på fastlegekontorene.

  3. Økt antall dager egenmelding.

  4. Omprioritering av fastlegenes tilbud til befolkningen.

Regjeringen har lagt til rette for å øke behandlingskapasiteten av influensasyke og personer som lurer på om de er smittet, ved å la fastlegene få øke legebemanningen. Den midlertidige forskriften innebærer samtidig at legene også får anledning til benytte kvelds-, natt- og helligdagstakster for den perioden Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer. Refusjonsordningen dekkes av det offentlige. Pasientene skal ikke selv betale noe mer enn ordinær egenandel for vanlig konsultasjon på kveldstid.

– Med økningen i antall influensasyke, spesielt på Østlandet, skulle vi gjerne sett at tiltak for å øke kapasiteten hos fastlegene ble iverksatt tidligere. Fastlegene er likevel glade for at regelverket ble tilpasset, så dette ble mulig. Jeg vet at fastlegene hele tiden har vært innstilt på fleksibilitet og ekstrainnsats for å imøtekomme økt pasientbehov under influensaepidemien, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen.

Regjeringen har også fulgt opp Legeforeningens innspill om konkrete tiltak som innebærer en omprioritering av fastlegenes tilbud til befolkningen under en pågående pandemi. I en slik situasjon kan det bli nødvendig å nedprioritere helsetjenester som kan vente, for eksempel attestasjonsarbeid vis-à-vis NAV og fornyelse av førerkort til personer over 70 år.

Anbefalte artikler