Bredt samarbeid om sykehusutvikling

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Det nasjonale pilotsykehusprosjektet skal legge til rette for at alle berørte parter deltar i utviklingsarbeid i helseforetakene.

– Legeforeningen og Akademikerne har stor tro på metoden om at helseforetak, ansatte, brukere og kommuner samarbeider i alle ledd om utvikling av sykehus. En mer demokratisk arbeidsgiverideologi hvor partene i fellesskap blir enige om ønsket utvikling, kan bedre sykehusdriften og gi bedre pasientbehandling. Prosjektmetoden kan motvirke omstillingstretthet og arbeidsmiljøproblemer i helseforetakene, sier Hanne Gillebo-Blom, Legeforeningen og Akademikernes representant i nasjonal referansegruppe for pilotsykehusprosjektet. Hun deltok i slutten av oktober på en konferanse hvor erfaringer i prosjektet ble utvekslet.

Prosjektet er et delprosjekt under Helse- omsorgsdepartementets samhandlingsreform, og flere av prosjektene berører samhandling med kommunehelsetjenesten. Det ble tildelt midler til fem pilotsykehusprosjekter rundt om i landet i mars i år. Disse inkluderer:

  1. Nye intermediærplasser på Søbstad helsehus ved St. Olavs hospital HF (Helse Midt-Norge RHF).

  2. Utprøving av Ringerike sykehus HFs driftsmodell for ledelse og styring av sykehus (Helse Sør-Øst RHF).

  3. Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning ved Oslo universitetssykehus (Helse Sør-Øst RHF).

  4. Samarbeid mellom Helgelandssykehuset og Rana kommune – Helseparken Rana (Helse Nord RHF).

  5. Forbedringsprogram av arbeidsmetoder, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og pasientforløp systematisk og kontinuerlig ved Helse Førde (Helse Vest RHF).

– Der denne arbeidsmetoden fungerer, melder helseforetakene om svært positive erfaringer, sier Gillebo-Blom.

Hun opplyser at Helse- og omsorgsdepartementet har som mål at prosjektet skal munne ut i en prosessbeskrivelse om utviklingsarbeid i helsetjenesten.

Videre oppfølging av pilotsykehusprosjektet finner sted i nasjonal referansegruppe før jul 2009. Det skal avholdes en ny konferanse i oktober 2010. Arbeidstakersiden vurderer å arrangere et seminar for de tillitsvalgte som er involvert i prosjektet, i løpet av våren 2010.

Anbefalte artikler