Mye og noe springende om hukommelse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Baddeley, A

  Eysenck, MW

  Anderson, MC.

  Memory

  451 s, tab, ill. Hove: Psychology Press, 2009. Pris GBP 28

  ISBN 978-1-84872-001-5

  Samtlige forfattere er etablerte forskere, med utstrakt erfaring når det gjelder psykologiformidling. Baddeley og Eysenck er fra Storbritannia, Anderson fra USA. Deres bakgrunn gjenspeiles i stoffbehandling og stoffvalg, men reflekterer samtidig den engelsk-amerikanske føringen i dagens psykologi.

  Hukommelse inngår på en eller annen måte i de fleste former for kognisjon (hvor man med «kognisjon» mener tankevirksomhet i bred forstand). Det kan derfor være vanskelig, kanskje uheldig, å skille skarpt mellom hukommelse og annen kognisjon. Noen forskere understreker i henhold til dette de allmenne hukommelsesprosesser som er aktive i de fleste former for kognisjon. Andre fremhever de forskjeller som finnes mellom kognisjon og hukommelse, eller de forskjeller som måtte finnes innen hukommelse, for eksempel måter å huske på. Baddeley, Eysenck og Anderson orienterer seg på den sistnevnte måten. I teksten vises gjennomgående til ulike «hukommelsessystemer», uten at det presiseres hva begrepet «system» i den forbindelse innebærer.

  I forordet begrunner forfatterne hvorfor de har valgt å stå for hver sine av de 16 kapitlene og ikke gått sammen om en felles redigert fremstilling. Resultatet bærer preg av dette valget. Stoffbehandlingen er i flere kapitler blitt noe rapsodisk. Med sitt store omfang dekker Memory de områder en nåtidig presentasjon av hukommelsespsykologien er forventet å behandle – med ett unntak. Det er påfallende at ferdigheter (skills) ikke er nevnt i emneregisteret. Hvorfor ferdigheter (f.eks. det å sykle, skrive, lese eller svømme) ikke glemmes like lett og raskt som annen og da særlig meningsbærende informasjon (f.eks. tekster, beskjeder, bilder) og hva denne forskjellen betyr, det får leserne vite lite om.

  Men ellers gir boken god dekning av sitt stoffområde. Behandlingen er vitenskapelig sett førsteklasses. Den inneholder blant annet et svært godt kapitel om motivert glemsel, et tema som inntil nylig har ligget i psykoanalytisk preget dvale. Også kapitlet om hukommelse hos barn inneholder mye godt og interessant stoff. Begge disse formidler kunnskap som er av praktisk verdi som ikke er like fortrinnlig behandlet i dagens gjengse hukommelsestekster. Men som sagt er uheldigvis andre kapitler noe mer ustrukturerte i fremstillingen, og produktet ville vært tjent med at forfatterne hadde brukt mer tid og innsats på koordinering av sine bidrag.

  For den som ønsker en bred og forholdsvis lettlest innføring i dagens hukommelsespsykologi, vil Memory alt i alt neppe være et dårlig valg. Den kan leses med utbytte av lesere uten spesiell vitenskapelig kompetanse, selv om det generelt virker som forfatterne har hatt lærebokens funksjon som målsetting, og da det engelske universitetssystems lavere trinn som målgruppe.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media