Multidisiplinært om ungdom og seksualitet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Magnusson, C

  Häggström-Nordin, E

  Ungdomar, sexualitet och relationer

  376 s, ill, tab. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 373

  ISBN 978-91-44-04934-2

  Utgiverne henvender seg til universitets- og høyskolestudenter samt faggrupper innen helsevesenet, skole og ellers i samfunnet. De ønsker at boken skal være anvendbar både i utdanning, innen sexologi og i praksis som grunnlag for det forebyggende arbeidet. Den fremstår som en godt dokumentert lærebok der forfatternes intensjon er å gi et helhetsperspektiv på ungdom og seksualitet.

  Det starter med presentasjon av de 16 forfatterne, representanter for myndighetene, virksomheter og forskning innen ulike disipliner, noe som til sammen gir et helhetsperspektiv på emnet. Tanken er at seksualitet ikke skal studeres som et isolert fenomen, men ses i større sammenheng. Hovedvekten ligger på det folkehelsevitenskapelige, det samfunnsvitenskapelige/sosiologiske samt det psykologiske perspektivet. Innholdet strekker seg fra presentasjon av relevant forskning til at ungdommene selv får komme til orde i form av utdrag av en rekke samtaler og intervjuer fra ungdomshelsestasjoner og videregående skole.

  Forfatterne redegjør for ulike aspekter av ungdommens seksuelle utvikling og atferd samt konstruksjon av kjønn og seksualitet, seksualitetens rolle i tenårene, reproduktiv helse og risikoatferd.

  Kjønnsperspektivet kommer klart frem ved at gutter og jenter er omtalt i egne kapitler. Særlig positivt er det at også spesielle grupper – de som er annerledes, med funksjonshemninger, har innvandrerbakgrunn – er viet egne kapitler der spesielle aspekter og behov kommer godt frem. De ulike innfallsvinklene gir et bredt og nyansert bilde av ungdom og seksualitet. Både positive og negative tendenser blir diskutert, og det vurderes også fremtidsvisjoner innen feltet. Til sammen gir dette en plattform som kan legges til grunn for planleggingen av forebyggende arbeid.

  Språket er svensk, noe som kan være en utfordring å lese, særlig de kapitlene som er mest teoretiske og dermed mest preget av fagspråk. Hvert kapittel avsluttes med en lang og solid referanseliste, likevel blir teksten i flere av kapitlene forstyrret av et utall tekstlige referansehenvisninger i parentes. Med hell kunne henvisningene heller vært nummerert i forhold til referanselistene.

  Det er kun noen få illustrasjoner og tabeller, det kunne gjerne vært flere. Gode illustrasjoner og bilder kan fremheve innholden i teksten og myke opp inntrykket. Ungdomar, sexualitet och relationer er i paperback, og trykkeprosess og innbinding har foregått på en miljøvennlig måte.

  Som lærebok er dette en interessant utgivelse. Den er grundig og allsidig, ikke minst inneholder den mange nyttige referanser. Når den i tillegg omtaler seksualitet innen grupper i samfunnet det finnes lite annen litteratur om, bør den også kunne benyttes i praksisfeltet. Imidlertid må man være klar over at mye av stoffet beskriver svenske forhold, og at man ikke på alle områder kan trekke direkte paralleller til norske.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media