Forskningsmetodikk på enkeltcellenivå

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Anselmetti, D

  Single cell analysis

  Technologies and applications. 258 s, tab, ill. Weinheim: Wiley-Blackwell, 2009. Pris EUR 96

  ISBN 978-3-527-31864-3

  Vår medisinske forståelse blir mer og mer molekylær. Kunnskap om sykdomsmekanismer, diagnostikk og beslutningsgrunnlaget for ulike behandlingsmessige intervensjoner er i økende grad basert på molekylærmekanistisk innsikt fremskaffet gjennom forskning med nye «omics»-teknologier som gir oversikt over genomet, transkriptomet, proteomet og metabolomet hos enkeltindivider. Analyser med slike teknologier har imidlertid tradisjonelt krevd mye materiale og har gjort at mange studier har vært kjørt på relativt store vevsbiter og tumorprøver og på blandinger av celler. De molekylære begivenhetene som er viktige i molekylærmedisinen, skjer i stor grad i en kontekst av én enkelt celle eller i samspillet mellom spesifikke enkeltceller. Man kan derfor miste mye relevant informasjon ved analyser av vevsbiter med flere anatomiske lag eller målinger på blandinger av ulike celletyper uten å kunne skille begivenheter i enkeltceller fra hverandre, noe en vevsbit fra nervesystemet eller en blodprøve med sirkulerende leukocytter, begge med et helt spekter av ulike subpopulasjoner, er eksempler på. Enkeltcelleanalyser er derfor nå tiltakende viktig som forskningsverktøy for å kunne gå fremover i molekylærmedisinsk forståelse, og den teknologiske utviklingen tillater nå i økende grad ulike sensitive analyser på enkeltcellenivå.

  Denne metodeboken med Dario Anselmetti som redaktør gir en glimrende oversikt over et helt spekter av enkeltcelleanalyser innen molekylærbiologi, cellebiologi, systembiologi, genregulering, proteomikk, immunologi og onkologi. De ulike kapitlene spenner over mikroskopiteknikker som omfatter fluorescensmikroskopi, flerefotonanalyser, FRET-, FRAP-, TIRF-analyser, in situ-hybridisering, elektron- og «atomic force»-mikroskopi og krysser over mot strukturbiologi med fremstilling av enkeltmolekyler samt mikroskopi på levende celler med egne typer markører. Videre beskrives enkeltcelleproteomikk, enkeltcellemassespektroskopi, enkeltcelleelektroforese, «high throughput»- og «high content»-analyser, bruk av mikrovæskestrøm og laserlys og optikk. Det er også kapitler om immunologiske enkeltcelleanalyser basert på væskestrømscytometri, enkeltcelle-PCR, multipleks-ELISA, enkeltcelleanalyser på tumorstamceller, enkeltcelleanalyser for å avdekke mikroheterogenitet og genom- og transskriptomanalyser på tumorceller enkeltvis.

  Anselmetti og medarbeidere presenterer etter min mening en godt oppdatert oversikt over nye metoder og forskningsverktøy og gir eksempler. De ulike kapitlene gir fine oversikter over metoderepertoaret, men ikke så konkret informasjon at man vil kunne bruke dem som protokoll. Det gis dog gode referanser til originalartikler som beskriver metodene. En fare med denne typen utgivelse at den relativt raskt kan bli utdatert. Single cell analysis er imidlertid aktuell nå og burde være av interesse for forskere innen molekylærmedisin og andre som ønsker seg oversikt over nye metoder som nå i økende grad kommer til anvendelse etter hvert som behovet for molekylær forståelse på enkeltcellenivå øker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media