Diagnostikk og behandling av brystkreft

Anna Sætersdal Om forfatteren
Artikkel

Benson, J

Jatoi, I.

Management options in breast cancer

Case histories, best practice, and clinical decision-making. 241 s , tab, ill. New York, NY: Informa Healthcare, 2009. Pris USD 300

ISBN 978-041542310-6

Denne læreboken er skrevet for leger under utdanning i kirurgi eller onkologi. Gjennom 14 kapitler går forfatterne systematisk igjennom alle aspekter ved brystkreftsykdommen. De omtaler også profylaktisk mastektomi, lymfødem, Pagets sykdom, fyllodetumor og mannlig brystkreft.

Hvert kapittel er bygd opp rundt samme mal: Et pasienttilfelle blir presentert med sykehistorie, kliniske funn og resultatene av relevante undersøkelser. Dette gir grunnlag for en vurdering av den mest optimale kirurgiske behandlingen. Etter dette kommer det en gjennomgang av operasjonspreparatet med beskrivelse av histologiske og immunhistokjemiske undersøkelser. En tverrfaglig vurdering av denne informasjonen munner ut i en anbefaling av optimal onkologisk behandling. Det videre behandlingsforløpet og annen relevant oppfølging blir beskrevet. Leseren får en omfattende diskusjon om behandlingen sett under ett.

Det vitenskaplige grunnlaget som eksisterer for de valg som er tatt underveis, blir beskrevet. Hvert kapittel avsluttes med henvisning til liknende problemstillinger i de andre kapitlene, og det gis en liste over relevante læringsmål.

Denne læreboken er skrevet for engelske og amerikanske forhold, der mer av behandlingen bestemmes av den enkelte lege. I Norge har vi nasjonale behandlingsanbefalinger som er gitt av Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG). Disse skal til enhver tid følges av de leger som behandler pasienter med brystkreft. Noen av behandlingsanbefalingene i boken er omdiskutert i Norge. Dette gjelder blant annet hormonbehandling av premenopausale kvinner. Forfatterne anbefaler i flere av tilfellene ovarial suppresjon som adjuvant behandling.

Til tross for ovennevnte reservasjon vil jeg anbefale boken til leger som interesserer seg for brystkreft. Diskusjonsdelen i hvert avsnitt er meget bra. Viktige studier blir presentert og kommentert, og alle varianter av brystkreftsykdommen blir godt beskrevet.

Anbefalte artikler