Fra sentralstyrets møte 21.9. 2009

Artikkel

Veileder for seniorpolitikk

Bl.a. på bakgrunn av innspill fra en arbeidsgruppe oppnevnt av sentralstyret, er det utarbeidet en rapport om seniorpolitikk. Rapporten vil bli omarbeidet til en veileder for seniorpolitikk, og er ment som et hjelpemiddel for tillitsvalgte og medlemmer i forbindelse med kollektive og individuelle forhandlinger om seniortiltak. Veilederen vil bli trykket opp i 1 000 eksemplarer.

Organisering av IA-arbeidet

Sentralstyret har drøftet hvordan arbeidet med IA-avtalen skal organiseres internt og mot Akademikerne. IA-avtalen ble undertegnet første gang i 2001, og går ut ved årsskiftet. Det skal gis et grunnlag for drøftingene som skal gjennomføres mellom partene om IA-samarbeidet. Sentralstyret har gitt tilslutning til plan for arbeidet med IA, og har også godkjent et mandat med beskrivelser av hvordan videre arbeid knyttet til dette kan planlegges og gjennomføres.

Revidert utgave av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Legeforeningen har hatt ansvaret for det faglige innholdet i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Lærdals fond for akuttmedisin eier rettighetene, og firmaet Laerdal Medical har forestått trykking og utgivelse. Norsk indeks ble utgitt første gang i 1994, revidert annenutgave kom i 1999, og nå foreligger revidert tredjeutgave. Fagmiljøer og ressurspersoner innen nødmeldetjenesten har gjennomført revisjonen, som også omfattet to høringsrunder.

Hefte om spesialistutdanningen av leger

Sentralstyret har vedtatt å trykke et hefte om spesialistutdanningen av leger. Heftets innhold er basert på utredningen om spesialistutdanningen i 2007 og høringen i 2008, samt de konkrete saker om spesialistutdanningen som landsstyret tok stilling til i juni 2009. Heftet inneholder en oppsummering av spesialistutdanningens utvikling, gir en oversikt over legemarkedet og en analyse av fremtidig behov for leger og fordeling mellom spesialitetene. Det er også utarbeidet et policydokument som påpeker utfordringer, behov for forbedringer og konkrete forslag til endringer av spesialistregler.

Endringer i turnustjenesten – videre arbeid

Med bakgrunn i landsstyrets vedtak om endringer i turnustjenesten vil Legeforeningen snarest ta initiativ til et møte med Helsedirektoratet for å starte en dialog om fremtidig utforming og organisering av den praktiske spesialitetsforberedende tjenesten.

Vedtektsendring for Norsk overlegeforening

Sentralstyret har godkjent endringer i Overlegeforeningens vedtekter §§ 7, 8, 14 og 15. Endringene i § 7 om valginstruks og § 14 og § 15 om ansvar for valg og melding av valgresultat var kurante, mens endring i § 8 om valg av Ofs geografiske landsstyrerepresentanter, ble fremlagt for sentralstyret for vurdering.

Oppnevninger

Legeforeningens engasjement i CPME

The Standing Committee of European Doctors (CPME) er en paraplyorganisasjon for de europeiske legeforeningene. CPME jobber for et høyest mulig nivå på legeutdanningen, legers utøvende arbeid og kvalitet på helsetjeneste. Legeforeningens president Torunn Janbu og sentralstyremedlem Kirsten Toft er for perioden 2009–2011 oppnevnt til Legeforeningens delegasjon i CPME. I tillegg gis lederne av Yngre legers forening (Ylf), Allmennlegeforeningen (Af) og Norsk overlegeforening (Of) anledning til å delta. Disse organisasjonene dekker selv kostnadene ved deltagelsen.

Tariffutvalget for privat praksis

Tariffutvalgets sammensetning for perioden 1.9. 2009–31.8. 2011 er: Torunn Janbu (leder) og Trond Egil Hansen (nestleder). Øvrige medlemmer er Kari Sollien, Allmennlegeforeningen (Af), Jan Emil Kristoffersen (vara), Bjørn Nordang, Af, Bodil Aasvang Olsen (vara), Synnøve Bratlie, Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), Ove Andreas Mortensen, PSL, Ernst Horgen, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, Ole Johan Bakke (vara), Arne Refsum, Overlegeforeningen og Hege Gjessing, Yngre legers forening med vara Johan Torgersen.

Oppfølging av «Norm for informasjonssikkerhet»

Kjartan Olafsson og Helge Haarstad er oppnevnt som representant og vararepresentant til Helsedirektoratets styringsgruppe for «Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren».

Ultralyd i allmennmedisin

Morten Glasø (Af), Trine Bjørner, Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Kjell Salvesen, Norsk gynekologisk forening, er oppnevnt som representanter til arbeidsgruppen «Ultralyd i allmennmedisin». Trine Bjørner vil lede gruppen. Presidenten er gitt fullmakt til å oppnevne representanter fra Norsk radiologisk forening på grunnlag av forslag foreningen spiller inn.

Anbefalte artikler