Karkirurgi i Norge

Artikkel

I 1981 skrev Hans Olav Myhre (f. 1939) & Sverre Vasli (1919–2004) ved Karkirurgisk seksjon, Aker sykehus, en artikkel i Tidsskriftet med tittelen Karkirurgi i Norge (Tidsskr Nor Lægeforen 1981; 101: 286–8). Undersøkelsen bygde på opplysninger fra en rundspørring foretatt av spesialitetskomiteen i generell kirurgi. Spørreskjemaet ble besvart av samtlige avdelinger. Fem år senere ble karkirurgi etablert som egen grenspesialitet i Norge.

Karkirurgi i Norge

Karkirurgien ble introdusert i Norge i 1950-årene og har siden gjennomgått en rask utvikling, særlig når det gjelder den operative teknikk. Man har fått nye diagnostiske hjelpemidler, og særlig betydning har de ikke-invasive målemetoder fått. […]

Det ble i 1975 utført 1100 karkirurgiske operasjoner fordelt på 40 avdelinger mot 2 000 fordelt på 49 avdelinger i 1978. Ved 20 avdelinger utførte man mindre enn 10 inngrep pr. år, mens man ved 7 avdelinger utførte over 100 inngrep pr. år (tab. 3). Fjorten avdelinger utførte kun embolektomi, slik at elektiv rekonstruktiv karkirurgi ble utført ved 35 avdelinger. […]

Det er få felter innen kirurgien hvor man har mindre marginer for feil enn ved karkirurgien (7, 9), og en systematisk utdannelse av yngre kirurger i karkirurgi må derfor ansees for å være viktig. Hittil har utdannelsen ofte vært preget av tilfeldighet.

Som en konklusjon kan det sies at karkirurgien i dag er en veletablert del av kirurgien. Behovet for karkirurgisk service er økende. Det er også behovet for en systematisert opplæring i karkirurgi.

Anbefalte artikler