Nytt medikament mot multiresistent tuberkulose

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Tross stor innsats fra WHO er multiresistent tuberkulose et voksende helseproblem. Klinisk utprøvning av et nytt medikament har gitt positive resultater.

TMC207 hemmer bakteriens ATP-syntetase – en virkningsmekanisme som skiller seg fra tilgjengelige medikamenter mot tuberkulose. Blant 47 pasienter i Sør-Afrika med multiresistent tuberkulose fikk halvparten TMC207 i tillegg til standard behandling (1). Den andre halvparten fikk placebo. Etter åtte uker var det signifikant flere i behandlingsgruppen som hadde bakteriefrie spyttprøver (48 % versus 9 %). Kvalme var vanligere i behandlingsgruppen, men det var ingen tegn til at det nye medikamentet ga alvorlige bivirkninger.

– Multiresistent tuberkulose, det vil si resistens for rifampicin og isoniazid, har først og fremst vært et problem i Øst-Europa, Kina og i mange utviklingsland, forklarer professor Johan Bruun ved Universitetssykehuset Nord-Norge. – Frekvensen er økende tross stor innsats fra Verdens helseorganisasjon. I tillegg har det flere steder oppstått såkalt ekstensiv multiresistent tuberkulose med resistens for minst fire av de viktigste medikamentene. Store utbrudd og høy frekvens er rapportert hos blant annet immunsvekkede pasienter i New York og i Sør-Afrika, Kina og India. Både multiresistent og ekstensiv multiresistent tuberkulose er nå påvist flere ganger i Norge med sekundær spredning til andre pasienter.

– På grunn av metaboliseringsmønsteret vil TMC207 kunne gi betydelige interaksjonsproblemer med rifampicin, sier Bruun. – Det er derfor lite sannsynlig at medikamentet skal brukes ved infeksjoner med vanlige, medikamentfølsomme bakteriestammer. Risiko for bivirkninger ved bruk over lengre tid og faren for resistensutvikling er foreløpig ikke kartlagt og vil bli avgjørende for fremtidig bruk.

Anbefalte artikler