Teoretisk om påvirkning av atferd

Anne Dalheim Om forfatteren
Artikkel

Elliott, P

Infection control

A psychosocial approach to changing practice. 264 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2009. Pris GBP 25

ISBN 978-1-85775-612-8

Hygieniske standardtiltak er grunnleggende for å forebygge sykehusinfeksjoner og samtidig verne personalet mot smitte. Til tross for god kunnskap om effekten av smitteforebygging er det bredt dokumentert at helsepersonell ikke alltid utfører slike tiltak i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer. Tradisjonelt har man brukt undervisning, retningslinjer, gjennomføring av kvalitetskontroll og infeksjonsovervåking for å bedre helsepersonells smitteforebyggende atferd. I boken presenteres nye tilnærmingsmåter for å påvirke atferden – ved å vektlegge hvordan psykososiale mekanismer influerer på enkeltindividers og gruppers handlingsmønstre. Målgruppen er helse- og sosialarbeidere.

Infection control er inndelt i to seksjoner. I den første introduseres biomedisinske og biopsykososiale modeller og teorier, og disse relateres til utøvelse av hygieniske standardtiltak. I del 2 reflekteres det over hvorfor det er vanskelig å påvirke atferd og hvilke tilnærminger som kan bedre smitteforebyggingen.

Gjennom hele boken er det ulike refleksjonsoppgaver. Oppgavene er bokens styrke og utfordrer leserens egen smitteforebyggende atferd og oppfatninger om infeksjonsforebyggende retningslinjer. Oppgavene kan med fordel benyttes i undervisning, gruppearbeid og kvalitetsforbedring.

Referanser, definisjoner, liste over standardtiltak og oppskrift på håndvask repeteres når nye emner introduseres. Repetisjonene gjør det lettere å tilegne seg de kompliserte biomedisinske og biopsykososiale teoriene, men bidrar samtidig til at leseren kan få en følelse av manglende progresjon.

For å gjøre teoriene mer oversiktlige benyttes figurer og tabeller. Når teoriene relateres til tilfredsstillende eller manglende smitteforebyggende atferd, som i kapittel 4, er det vanskelig å følge forfatterens tankegang. Utdypende eksempler fra klinisk praksis for å belyse de ulike teoriene ville sannsynligvis bidratt til å gjøre disse mer tilgjengelige for leseren.

Forhold som bidrar til å redusere forfatterens troverdighet er hans beskrivelse av god håndhygiene, som fraviker fra Nasjonal veileder for håndhygiene, CDCs Guideline for Hand Hygiene in Healthcare Settings og National Health Services (NHS) Guidelines for preventing healthcare-associated infections. Forfatterens tolking av modellen «smittekjeden», som beskriver hvordan infeksjonssykdommer oppstår og videreføres, er direkte feil. Han hevder at modellen er utdatert – med den begrunnelse at den aldri har bidratt til å bedre sykehushygienisk atferd.

Innholdet fremstilles svært teoretisk, og det synes å være vanskelig å omsette teoriene i praktisk handling.

Anbefalte artikler