Samarbeid om psykiatritilbudet i Nord-Norge

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Helse Nord og Legeforeningen har innledet et samarbeid om et mer likeverdig og kvalitetsrettet psykiatritilbud.

– Vi har over lengre tid satt søkelyset på ulikheten i behandlingstilbudet for psykiatriske pasienter. På tross av Opptrappingsplanen for psykisk syke, tilbys fortsatt mange pasienter alt for dårlig behandling og oppfølging. Pasientene møter flere steder en spesialisthelsetjeneste med stor mangel på spesialister, sier Kirsten Toft, leder i Regionsutvalg Nord og sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Målrettet arbeid med disse spørsmålene har resultert i et prosjektsamarbeid med Helse Nord. Prosjektet starter med en konferanse i Tromsø i oktober om status og utfordringer for Distriktspsykiatriske sentre (DPS).

– Å etablere robuste fagmiljøer med tilstrekkelig antall psykolog- og legespesialister ved DPS-er som faktisk er lokalisert i distriktene, byr på store utfordringer i hele landet, ikke bare i Nord-Norge. DPS-ene i distriktene sliter med rekrutteringen, mens de som ligger mer sentralt til, er gjerne de som blir trukket frem som velfungerende, sier Toft.

Det er et velkjent problem at psykiatriske pasienter i distriktene ofte blir gående for lenge uten riktig oppfølging. Mange ganger ender det med akuttinnleggelser og tvang, noe som ofte kunne vært unngått.

Kirsten Toft understreker at ulikheten i behandlingstilbudene også har en alvorlig samfunnsside.

– Regjeringen har varslet kamp mot sosial ulikhet i helse. Psykiatrisatsingen fra myndighetene er imidlertid med på å gjøre det stikk motsatte. Her diskrimineres store deler av landet og det bygges opp under ulikhetene. De som allerede har et bra tilbud får det enda bedre, mens fagmiljøene i distriktene tynnes enda mer ut, advarer hun, og fortsetter:

– Ingen hadde godtatt denne type forskjellsbehandling dersom det hadde vært snakk om somatiske tilstander som kreft, traumebehandling eller hjertesykdom. Også psykiatriske pasienter har krav på et likeverdig behandlingstilbud.

Anbefalte artikler