Faglig løft for bedriftshelsetjenesten

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

En ny godkjenningsordning vil gjøre bedriftshelsetjenesten enda bedre som virkemiddel i arbeidet for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Fra v. Tina Bruun (Leder ved Alna BHT), Jørn Fougner (Arbeidstilsynet), Trine Lise Sundnes (LO), Kristian Vetlesen (Namf) og Jan-Erik Støstad (Arbeids- og inkluderingsdepartementet). Foto Ellen Juul Andersen

– Dette er en merkedag for bedriftshelsetjenesten, sa Jan-Erik Støstad, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, da han presenterte den nye godkjenningsordningen. – Regjeringen har en ambisiøs politikk på dette området. Det snakkes ofte fint om forebygging, men denne ordningen er et konkret tiltak for å forebygge skader hos enkeltmennesker, sa han.

Ordningen innebærer at alle virksomheter som har plikt til å ha bedriftshelsetjeneste, må benytte en godkjent ordning. – For å bli godkjent, må bedriftshelsetjenestene minst ha den tverrfaglige kompetansen og det volumet som er nødvendig for å bistå virksomhetene i arbeidet med god forebygging og inkludering, sa statssekretæren.

Kvaliteten på bedriftshelsetjenestene i dag varierer. For å sikre fagligheten og kompetansen i ordningene, innfører regjeringen derfor en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten.

Fra 1.1. 2010 innfører regjeringen også krav om en utvidelse av bedriftshelseordningen i åtte nye bransjer. Disse er: helse- og sosialsektoren, undervisningsbransjen, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, vakttjenester, frisørbransjen, kraft- og vannforsyning, samt tekoindustrien.

– Dette er risikoutsatte bransjer med store arbeidsmiljøutfordringer og belastninger, og som i stor grad preges av tidlig utstøting gjennom sykefravær og uførepensjonering. Derfor er det viktig å få på plass en god bedriftshelsetjenesteordning i disse bransjene, sa Støstad.

Flott jobb av LO

– LO har jobbet lenge for trygge ordninger ute på arbeidsplassene, sa LO-sekretær Trine Lise Sundnes. Hun understreket at den ordningen som nå innføres, vil bidra til at bedriftshelsetjenesteordninger som ikke er gode nok, må forbedres. – Vi var i ferd med å få en situasjon hvor gode bedriftshelsetjenester sto i fare for å bli utkonkurrert av bedriftshelsetjenester som ikke holder faglige mål, sa hun. LO er glad for at mange kvinnedominerte sektorer nå omfattes av ordningen.

Kristian Vetlesen, leder i Norsk Arbeidsmedisinsk forening (Namf), ga honnør til LO for å ha drevet denne saken gjennom. – Vi er veldig godt fornøyd med den jobben LO har gjort, sa han. – Vi har siden 2000 sett at det arbeidsmedisinske miljøet var i ferd med å forvitre. Nå er dette snudd. Det skal bli godt å få en offentlig godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten som er tuftet på faglige krav, sa han.

Nå starter arbeidet med å rekruttere personell. Både Legeforeningen og Namf er opptatt av at bedriftshelsetjenesten, som er helsevesenets ubrukte ressurs i forbyggingsøyemed, nå skal spille en viktigere rolle.

Arbeidstilsynet vil håndheve ordningen

Det er Arbeidstilsynet som har fått oppdraget med å forvalte godkjenningsordningen. Den vil per 1.1. 2010 være bemannet med tre bedriftshelsetjenestefaglige rådgivere og én juridisk rådgiver i enheten. Enheten er underlagt Arbeidstilsynet, region Sør-Norge. Den viktigste informasjonskanalen vil være via nettsidene til Arbeidstilsynet. Bedriftshelsetjenestene søker Arbeidstilsynet via en nettbasert søknad. Når godkjenningen er gitt, gjelder den for fem år. Det utstedes et diplom til bedriftshelsetjenesten om godkjenningen.

Anbefalte artikler