Bredt om barns helse

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

I forbindelse med Legeforeningens statusrapport for 2010, ble det i september avholdt et arbeidsseminar om belastninger i tidlige livsfaser.

– Et viktig formål med seminaret var å la pasientorganisasjonene få anledning til å komme med synspunkter og innspill til statusrapporten som skal ta for seg belastninger i tidlige livsfaser. Det ble en svært nyttig idédugnad med interessante foredrag og spennende diskusjoner, sier Trond Markestad i Norsk barnelegeforening og medlem av referansegruppen for statusrapporten.

Rundt 40 personer fra ulike foreninger, sykehus, helsestasjoner, direktorat og utdanningsinstitusjoner, deltok på seminaret som fant sted i Oslo torsdag 10. september. Seminaret var delt inn i to deler. Første del var en generell samfunnsmedisinsk tilnærming til problematikken om belastninger i tidlige livsfaser. I to foredrag ble det vist til sammenhenger mellom belastninger tidlig i livet og senere helseproblemer ut fra et klinisk perspektiv og ut fra et forskningsperspektiv. Det ble pekt på at det trengs en bredere forståelse av menneske og helse, og at forskning viser at det er en gjensidig påvirkning mellom biologi og erfaring. Med disse foredragene som bakteppe, rettet del to søkelys på sentrale utvalgte temaer hos barn som fedme og kostholdsutfordringer, astma, psykiske vansker samt et foredrag om fostertid, sped- og småbarnsalders betydning for helse og trivsel i løpet av et liv.

I de siste tiår har det skjedd en betydelig kunnskapsøkning om betydningen av miljøforhold tidlig i livet. På feltet synes det likevel sparsomt med planmessig kontakt mellom forskningsmiljøer og forskjellige medisinske disipliner. Det er også relativt liten faglig kontakt med miljøer utenfor de medisinske.

– Det er på denne bakgrunn behov for å samle og videreformidle aktuell kunnskap og erfaring i en statusrapport, sier Markestad.

Anbefalte artikler