A. Staff svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kolleger fra Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus illustrerer poenget med min leder (1): Det er mulig å snu tendensen med stadig flere keisersnitt i Norge, men dette krever målrettet arbeid. Kvinneklinikken på Haukeland er et godt forbilde i så måte, både nasjonalt og internasjonalt. At dårligere opplæring i fødselshjelp skulle være hovedgrunnen til at keisersnittsfrekvensen er økende her i landet, er antakelig vanskelig å dokumentere. Muligens mener forfatterne at dette også er hovedårsaken i andre industrialiserte land?

  Flere leger og kortere arbeidstid, både i Norge og andre industrialiserte land, sannsynliggjør at gynekologer får mindre erfaring i fødselshjelp enn i «gamle dager». Imidlertid er det i dag en mer systematisk opplæring i og dels sertifisering i håndtering av obstetriske situasjoner, med for eksempel bruk av fantomer, CTG-opplæring (og annen elektronisk fosterovervåking), både for leger i spesialisering og for spesialister i gynekologi og obstetrikk samt for jordmødre. Kvinneklikken ved St. Olavs hospital har for eksempel de siste årene hatt et sertifiseringskurs, kalt «Advanced Life Support Training in Obstetrics» (ALSO), der både jordmødre, utdanningskandidater og gynekologer fra hele Norge deltar, etter mønster fra Storbritannia (2). Kurset benyttes i mange land.

  Uansett årsakene til den økte keisersnittsfrekvensen er jeg selvsagt enig med forfatterne i at god medisin er basis for alt vi foretar oss i obstetrikken og at systematisk opplæring av leger og jordmødre er en grunnpilar for å få en optimal keisersnittsfrekvens. Dette innebærer også en systematisk gjennomgang av indikasjon for ethvert keisersnitt, både elektive og akutte, ved alle landets kvinneklinikker.

  Det er sannsynligvis mange forhold som gir flere keisersnitt i Norge og i verden for øvrig. Kollegene fra Haukeland påpeker at bestrebelsene for å senke frekvensen av keisersnitt uten medisinsk indikasjon krever mye arbeid, men at det er god medisin for mor og barn. Jeg er helt enig med forfatterne i at dette arbeidet må styrkes, og støtter deres ønske om at denne debatten fortsetter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media