Vedtok resolusjon om erstatningssykehus

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Årsmøtet i Hedmark legeforening vedtok en resolusjon om nytt erstatningssykehus på Sanderud.

– Årsmøtet i Hedmark legeforening mener at Sykehuset Innlandet skal bestå. Vi mener at sykehuset skal fungere som et områdesykehus og derfor ha som målsetning å behandle 80–85 % av alle pasienter i vårt område, på lik linje med alle de øvrige sykehusene i Helse Sør-Øst. Dette innebærer en økning fra dagens nivå som er 75 %, sier Per H. Christensen, leder i Hedmark legeforening.

For å oppnå dette må man opprettholde alle dagens spesialiteter, heter det i resolusjonen.

– Sykehuset Innlandet har valgt en modell med flere små sykehus istedenfor et stort og dette er etter vår mening ikke en optimal løsning. Modellen ble etablert som et kompromiss mellom fagfolk, politikere og styre i Sykehuset Innlandet, utdyper Christensen.

– Et stort og samlet sykehus vil for enkelte pasienter klart være å foretrekke, men slik situasjonen er nå må vi innse at dagens modell vil bestå, fortsetter han.

Årsmøtet i Hedmark legeforening mener at et nytt erstatningssykehus for Hamar sykehus på Sanderud med integrert somatikk og psykiatri, er en forutsetning for å sikre at pasientene fra Hedmark og fra det øvrige sykehusområdet vil få et godt medisinsk behandlingstilbud.

Saken hadde vært drøftet i styremøtet i forkant av årsmøtet som fant sted fredag 21.8. 2009. Der kom det innspill til flere endringer hvorav en del ble tatt til følge og innarbeidet i forslaget. Etter en grundig og livlig debatt på årsmøtet, som også innebar ytterligere endringsforslag, ble det stemt over den endelige resolusjonen. Årsmøtet vedtok resolusjonen med 36 mot ti stemmer.

Anbefalte artikler