Videreutvikling av turnustjenesten

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen foreslår å endre dagens turnustjeneste til en basistjeneste som grunnlag for spesialisering av nyutdannede leger.

Helsedirektoratet har foreslått å avskaffe dagens turnusordning til fordel for tre års veiledet tjeneste. Forslaget har møtt sterk motstand i Legeforeningen og direktoratet har fått frist til 1.11. 2009 med å levere et nytt forslag til departementet. Etter en grundig drøfting av saken med mange innspill fra talerstolen, samlet til slutt landsstyret i Bodø seg bak et vedtak om å arbeide for at turnustjenesten inkorporeres som første del av spesialiseringen av nyutdannede leger.

– Legeforeningen foreslår å endre dagens turnustjeneste til en basistjeneste som danner grunnlaget for videre spesialisering. Basistjenesten må ha en organisering, sammensetning og fleksibilitet slik at det ikke oppstår ventelister for nyutdannede leger og at kvalitet opprettholdes og utvikles, oppsummerer legepresident Torunn Janbu.

I vedtaket heter det at basistjenesten sammen med studiet, må sikre legen nødvendig ferdighetstrening for å kunne fortsette med spesialistutdanning. Basistjenesten må i tråd med definerte læringsmål, ferdighetskrav og prosedyrelister, og gjennom sin organisering, gi nødvendig erfaring med definerte pasientsituasjoner i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Innholdet i tjenesten må utformes slik at legen, etter basistjenesten, har det nødvendige grunnlag for den grad av selvstendig funksjon som kreves av en lege i spesialisering.

Loddtrekning bør bestå

På spørsmålet om man bør avskaffe loddtrekningen og la alle søke på turnusstillinger, går Legeforeningen inn for at loddtrekningen består, men at systemet forbedres.

– Trekning av plass til spesialitetsforberedende turnustjeneste bør opprettholdes slik det frem til nå har vært for dagens turnustjeneste. Dette sikrer like muligheter for alle leger som vil bli spesialister. Dette forutsetter at Statens autorisasjonskontor for helsepersonells (SAFH) praksis på området kvalitetssikres, slik at forutsigbarheten blir så stor som mulig innenfor rammene av tilfeldig nummertildeling. Ordningen må være tilrettelagt med et forpliktende antall plasser, slik at ingen skal måtte vente på tilgang til turnustjeneste etter gjennomført studium, og at ingen turnusplasser blir stående ubrukt, sa Jo-Endre Midtbu, en av bidragsyterne til det endelige vedtaket.

Anbefalte artikler