Vedtok ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens forslag skal sikre kvalitet og det medisinskfaglige perspektivet i pasientbehandlingen.

– Rusmiddelrelaterte problemer har store samfunnsmessige konsekvenser og kostnader. Rusmiddelbruk utgjør en av de største helserisikofaktorene. Dette gjelder en stor pasientgruppe med sammensatte lidelser og stort behandlingsbehov. Fastlegene trenger – og ønsker – en spesialisthelsetjeneste med spesialister innen dette fagområdet som de kan henvise til og som de kan samarbeide med. Faget har utviklet seg og det er behov for en ny spesialitet som kan sikre kvalitet og det medisinfaglige perspektivet i pasientbehandlingen, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

De senere årene har det vært en politisk satsing gjennom utredninger, rusreform og bevilgninger. Det er opprettet tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk i sykehusene.

Rus- og avhengighetsmedisin er et eget fagfelt med vitenskapelig fundert forståelsesramme, diagnostikk og behandling. Det finnes i dag kunnskap som ikke systematisk anvendes i behandlingsapparatet. Samtidig finnes det behandlingsinstitusjoner som vil være egnet for spesialistutdanning.

Forslaget som har fått bred støtte blant Legeforeningens organisasjonsledd, ble vedtatt av landsstyret. Vedtaket innebærer en anbefaling overfor Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet om at det opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

Anbefalte artikler