Lovendringer

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Landstyrerepresentasjon for regionsutvalgene og fordeling av kontingentmidler var blant lovendringene som ble behandlet under landsstyremøtet.

Den første saken omhandlet landsstyrerepresentasjon for regionsutvalgene. Landsstyret besluttet at landsstyret består av sentralstyret, representanter for avdelingene, regionsutvalgene og representanter for spesialforeningen Eldre lægers forening. Det kom inn et nytt punkt hvor det heter at regionsutvalgene skal være representert med leder. Dersom lederen er lokalforeningsleder, skal det velges ny landsstyrerepresentant fra lokalforeningen.

De fagmedisinske foreningers landsstyrerepresentasjon for leger i spesialisering ble også behandlet. Landsstyret besluttet at per 1.2. i valgåret registreres totalt antall ordinære medlemmer i de fagmedisinske foreninger og totalt antall medlemmer som står registrert at de er i spesialisering. Antallet beregnes etter forholdet mellom antall ordinære medlemmer, medlemmer som står registrert at de er under spesialisering, og antallet representanter som totalt skal velges av de fagmedisinske foreninger. Dette forholdstallet er bestemmende for antall representanter som skal velges i henhold til § 3-6-4,6. ledd. Disse fordeles på valggruppene etter størrelsen på andelen medlemmer i spesialisering i valggruppene, dog slik at det etter denne regelen skal velges representanter i alle valggrupper før noen valggruppe skal velge mer enn en representant. Valg av disse representanter og personlige vararepresentanter skjer ved særskilt valg i valgmøtet hvor øvrige landsstyrerepresentanter i valggruppen velges.

Siste lovendringssak var fordeling av kontingentmidler. Der vedtok landsstyret at det fastsetter fordeling av kontingentinntektene på hovedforeningen og avdelingene. Lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger gis et differensiert grunntilskudd uavhengig av medlemstilslutning. Det øvrige tilskuddet til avdelingene fordeles per medlem.

Anbefalte artikler