Helsepolitisk verksted på 67 grader nord

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

På Legeforeningens landsstyremøte i Bodø 3. – 5. juni sto kvalitet i helsetjenesten i sentrum, og møtets helsepolitiske debatt med landets toppolitikere ble en førpremiere på valgkampen.

Nyvalgt sentralstyre. Fra venstre: Trond Egil Hansen, Jon Helle, Cecilie Risøe, Torunn Janbu, Hege Gjessing, Arne Laudal Refsum, Lars Haukland, Kari Sollien og Kirsten Toft. Foto Lisbet T. Kongsvik

Helsetjenesten står overfor spennende tider og store utfordringer, noe som preger nyhetsbildet. Helseministerens samhandlingsreform har fått mye oppmerksomhet, men hva vil reformen bety i praksis og hvordan vil den løse ansvar og oppgavefordeling i helsetjenesten? Kvalitet er uløselig knyttet til forskning, men hvor er den forpliktende satsingen? Og hva vil skje med kvaliteten på utdanning av legespesialister i fremtiden etter at myndighetene har varslet endringer? Legeforeningen tok debatten på årets landsstyremøte i Bodø i begynnelsen av juni.

Kvalitet i alle ledd

– Legeforeningen jobber for at helsetjenesten skal preges av kvalitet i alle ledd. Vi har vedtatt et nytt prinsipp- og arbeidsprogram og utviklet politikk på viktige satsningsområder som forskning, stillingsstruktur og spesialistutdanning. Den helsepolitiske debatten med sentrale helsepolitikere, ble en naturlig opptakt til helsedebatten i valgkampen, oppsummerer legepresident Torunn Janbu.

I sin åpningstale til landsstyret penslet hun innom de store utfordringsområdene i helsetjenesten, og forsikret om at Legeforeningens standpunkter skal gjenfinnes og få gjennomslag i ordskiftet frem mot høstens valg.

– Ingen skal være i tvil om at Legeforeningens landsstyremøte er en premissleverandør og et helsepolitisk verksted for gode bidrag til en bedre helsetjeneste i Norge, sa Janbu i talen.

Fersk opinionsundersøkelse

Før den helsepolitiske debatten la Legeforeningen frem en fersk opinionsundersøkelse om befolkningens tilfredshet med og syn på landets leger og tiltro til psykisk helsevern. 25 % svarer at de har liten eller ingen tiltro til at de får den helsehjelp de har behov for hvis de selv eller en av deres nærmeste skulle bli psykisk syk.

Under presentasjonen uttrykte Legeforeningen at dette antallet er for høyt og at det er et kraftig signal om at det må satses mer på psykisk helse. Det ble likevel fremhevet at denne andelen har sunket de siste fire årene fra 40 % i 2005. På spørsmål om befolkningen er tilfreds med behandlingen de fikk sist de var hos lege, svarer over 90 % at de er helt eller delvis enig i utsagnet. På spørsmål om leger i Norge gjør en god jobb, svarer 80 % at de er helt eller delvis enig i utsagnet. Begge spørsmål er blitt stilt siden 1995, og svarene har ligget på samme nivå hele tiden.

Torunn Janbu gjenvalgt ved akklamasjon

Den populære legepresidenten begynner dermed på sin tredje toårsperiode. Hun er den andre presidenten i foreningens historie som er valgt for tre perioder.

Torunn Janbu og Arne Laudal Refsum ble gjenvalgt som henholdsvis president og visepresident. Foto Lisbet T. Kongsvik

– Jeg vil takke for tilliten, og jeg gleder meg til å sette all min kløkt og arbeidskraft til disposisjon for Legeforeningen i to nye år. Jeg ser frem til å samarbeide med medlemmer, tillitsvalgte og sekretariat for å nå våre mål.

– Jeg vil at Legeforeningen skal ha en tydelig rolle i norsk helsetjeneste, helsepolitikk og i media og en fremtredende plass i arbeidet med kvalitet, forskning og utdanning. Legeforeningens arbeid skal gi gode arbeidsbetingelser og lønn for den store innsatsen vi gjør, sa Janbu etter valget.

Arne Refsum, leder av Overlegeforeningen, ble også gjenvalgt ved akklamasjon som visepresident.

Nytt kvinnetungt sentralstyre

For første gang i historien er det overvekt av kvinner i Legeforeningens sentralstyre. Foruten Janbu og Refsum består det nye sentralstyret nå av Hege Gjessing (gjenvalg), lege i spesialisering, leder Yngre legers forening, Oslo, Trond Egil Hansen (gjenvalg), allmennlege, påtroppende leder av Allmennlegeforeningen, Bergen/Longyearbyen, Lars Haukland, lege i spesialisering, Bodø, Jon Helle, overlege, Trondheim, Kari Sollien, allmennlege, Toten, Kirsten Toft, samfunnsmedisiner, leder i Nordland legeforening, Sandnessjøen og Cecilie Risøe (gjenvalg), overlege, leder av Norsk Cardiologisk Selskap, Oslo.

Varamedlemmer er Einar Vie Sundal, Ivar Halvorsen og Tone Kaldestad.

Det nye sentralstyret tiltrer 1.9. 2009.

Underforeningene bladde opp

Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) auksjonerte bort fotografier til landsstyret, og auksjonarius Margit Steinholt fikk organisasjonsleddene til å åpne lommebøkene. I år går innsamlingen til et prosjekt i samarbeid med Unicef i Sierra Leone for å fremme primærhelsetiltak rettet mot kvinner og barn under fem år. Auksjonen dro inn hele 175 000 kroner, i tillegg til inntekter fra salg av t-skjorter.

Årets MedHum finner sted 19. – 27. september.

Anbefalte artikler