Fra presidenten: Velkommen til medisinstudentene!

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

Velkommen til et spennende studium, til et yrke med mange muligheter og til Legeforeningen. Helsetjenesten, det medisinske fag og legerollen er i rask utvikling. Delta gjerne i debattene i studieårene.

I løpet av studietiden vil du få en grundig utdanning som gir deg et variert yrkesvalg fra teoretisk basalforskning, administrativt arbeid, og som lege i nær kontakt med pasienter. Ingen er likevel ferdigutdannet etter eksamen. Gjennom erfaring, videreutdanning og kollegial kontakt vil du skape din legerolle.

Samfunnet rundt oss utfordrer og påvirker også legerollen. Forventningen til vår kompetanse og tilgjengelighet stiger, informasjonstilgangen er enorm og befolkningens kunnskap om helsespørsmål er økende. Utviklingen på andre samfunnsområder som IKT, arbeidslivspolitikk og tankegang i EU/EØS om tilgang til tjenester vil være med og prege legehverdagen. Vi må engasjere oss i debattene om etikk og samfunnets verdivalg – for eksempel om aktiv dødshjelp og livsavsluttende behandling.

Tilliten mellom lege og pasient bygger på legens kompetanse, redelighet og god kommunikasjon. Det fordrer at du greier å formidle kvaliteten på den kunnskapen du bygger på, på en måte som er forståelig for pasienten. Dette krever tid og erfaring å opparbeide. Tillit forutsetter også at pasienten er trygg på at legen overholder taushetsplikten. Taushetsplikten er særlig under utfordring i forbindelse med elektronisk lagring av følsomme pasientopplysninger og den betydelige ukontrollerte spredningsmulighet slik lagring gir.

God elektronisk kommunikasjon er et godt og avgjørende virkemiddel for god helsetjeneste i fremtiden, men krever ivaretaking av personvernet. På europeisk nivå arbeides det for å utvikle felles tekniske løsninger for e-helse. Drivkreftene bak dette er gjerne teknologiske og økonomiske interesser. Den europeiske legeforeningen (CPME) arbeider med de etiske spørsmålene knyttet til e-helse, og mener legene og legeorganisasjonene må ha en større påvirking på dette arbeidet. Legeforeningen er aktivt med i arbeidet. De som utvikler elektroniske systemer for pasientopplysninger må være bevisste på de etiske problemstillingene dette innebærer: hvem skal ha tilgang til hvilke opplysninger, skal det være krav til samtykke fra pasienten og hvilke opplysninger skal lagres hvor.

Dere som begynner på medisinstudiet i dag, vil møte en rekke nye etiske utfordringer. Moderne medisin gir muligheter til å forlenge livet til alvorlig syke. Dette er områder hvor utviklingen går fort, og som stiller legene overfor vanskelige etiske dilemmaer. Det er et grunnleggende krav at all medisinsk behandling skal være til pasientens beste. Men hva er det som er til det beste for pasienten? Denne typen spørsmål gir ikke entydige svar, og jussen alene gir heller ingen avklaring. Beslutninger om livsforlengende behandling må tas på et medisinsk grunnlag og i god dialog og samråd med pasient og/eller pårørende. Som leger vil dere møte en multikulturell befolkning. Dette vil kreve kunnskap utover den rent medisinske. Leger trenger kunnskap om hvordan sykdom og helse oppfattes i ulike befolkningsgrupper, innsikt i ulike kulturer og de etiske og menneskerettslige forpliktelsene som innbærer at alle har rett til et likeverdig helsetilbud. Benytt de gode mulighetene, din nysgjerrighet og det brede spekter av innspill du får til gradvis å skape din egen yrkesplattform. Faktakunnskapene må forenes med god yrkesetikk, engasjement, omtanke og klokskap for å bli god legekunst som er selve bærebjelken i helsetjenesten.

God kontakt mellom leger bidrar til å sikre god helsetjeneste. Direkte kontakt med en kollega kan være vel så nyttig som en henvisning sendt over det interne datasystemet. Nettverk og kontakt mellom leger i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gir også pasienter trygghet om en helhetlig håndtering av problemene deres. Utforsk gjerne allerede som student erfaringer og tanker om kollegial kontakt med de kolleger du møter.

På noen læresteder finnes en mentorordning hvor erfarne leger har regelmessig kontakt med hver sin gruppe studenter for å bidra med innsikt i hva det vil si å være lege. Tanken er å utfylle kunnskapen du får gjennom studiet ved uformell og regelmessig kontakt. Er du interessert i å delta, ta kontakt med Legeforeningens lokalavdeling eller Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Legeforeningen er en fagforening og en faglig forening som har ansvar for utdanning og er en helsepolitisk aktør. Foreningens faglige kompetanse skaper et avgjørende grunnlag for vårt helsepolitiske arbeid og Legeforeningens medvirkning i helsetjenesteutviklingen. Tidsskriftet og nettsidene gir faglig oppdatering og informasjon om det som skjer i foreningen og i helse-Norge. Vi har også et eget forskningsinstitutt. Som fagforening forhandler foreningen lønn, arbeider for gode arbeidsforhold og har oppmerksomhet rettet mot kvalitet i helsetjenesten. Jurister og andre fagfolk i sekretariatet bistår medlemmene med mange forskjelligartede problemer.

Allerede som studentmedlem kan du nyte godt av mange medlemsfordeler. Du får tilbud om kurs, møter, forsikringsordninger, rettshjelp og rabattordninger på bøker, datautstyr, telefon og reiser. Lege-for-lege-ordningen og støttelegeordningen stiller opp også for studenter som trenger lege eller noen å snakke med. En oversikt finner du på Nmfs nettsider: www.medisinstudent.no.

Engasjér deg gjerne som tillitsvalgt allerede som student. Mange har som tillitsvalgt fått en god start på karriere og personlig utvikling. Det er viktig at flere engasjerer seg for fellesskapet i en periode. Medlemskap og tillitsvalgtarbeid gir samhold og kontaktnett.

Jeg vil få ønske alle studentene lykke til med spennende og utviklende år og som fremtidige kolleger. Velkommen også til Legeforeningen.

Anbefalte artikler