Flest kvinnelige medisinstudenter i Tromsø og i Oslo

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Kvinneandelen blant medisinstudentene fortsetter å øke både i Norge og i utlandet, og tre av fem medisinstudenter i Norge er nå kvinner.

Medlemmer av Nmf per 1.8. 2008 og per 27.7. 2009 og antall medisinstudenter totalt per 1.5.2009

Medlemmer av Nmf

Totalt

 % Kvinner

1.8. 2008

27.7. 2009

1.5. 2009

Nmf 27.7. 2009

Univ. i Oslo

879

872

1 300

63,6

Univ. i Bergen

760

728

978

62,6

NTNU Trondheim

527

546

851

58,1

Univ. i Tromsø

397

407

566

63,4

Norge totalt

2 563

2 553

3 695

62,1

Polen

304

381

949

52,2

Ungarn

184

192

479

52,1

Danmark

86

83

261

55,4

Slovakia

60

72

202

56,9

Tsjekkia

54

76

184

47,4

Tyskland

56

48

102

70,8

Irland

26

8

36

75,0

Storbritannia

6

4

32

75,0

Latvia

8

10

29

50,0

Australia

12

4

25

75,0

Romania

0

4

20

0,0

Nederland

7

7

18

42,9

Sverige

2

1

11

100,0

Frankrike

3

2

3

0,0

Øvrige land

4

4

17

50,0

Utlandet totalt

812

896

2 368

52,6

Totalt

3 375

3 449

6 063

59,6

Kvinneandelen er høyest ved universitetene i Tromsø og i Oslo, og lavest ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Vi har ikke tall for kjønnsfordelingen blant medisinstudentene i utlandet totalt sett. Blant medlemmene av Norsk medisinstudentforening (Nmf) i utlandet er kvinneandelen 52,6 %, mens den blant alle medlemmene av Nmf er 59,6 %.

I de store studielandene er kvinneandelen høyest blant medlemmer av Nmf i Tyskland, Slovakia og Danmark, mens den er lavest i Tsjekkia. I de to største studielandene, Polen og Ungarn, er kvinneandelen i overkant av 52 %, slik den samlet sett er for medlemmer av Nmf i utlandet.

Flere medisinstudenter og flere medlemmer

Per 2.6. 2009 hadde Norsk medisinstudentforening (Nmf) sitt høyeste medlemstall noensinne, med totalt 3 826 medlemmer totalt, hvorav 2 860 i Norge og 966 i utlandet. Etter at de fleste som siden da har avlagt avsluttende eksamen er registrert, har medlemstallet per 27.7. 2009 sunket til 3 449. Av disse er 2 553 medlemmer i Norge og 896 i utlandet. Dette er omtrent like mange medlemmer i Norge som både på samme tid i fjor, og for seks år siden. I utlandet er det ca. 85 flere medlemmer enn på samme tid i fjor, men ca. 100 færre enn for seks år siden.

Det totale antallet medisinstudenter har økt noe de siste seks årene i Norge, mens det har vært en meget kraftig økning blant norske medisinstuder i utlandet. På lang sikt er det derfor totalt sett synkende medlemsandel i Nmf. Det siste året har det likevel vært en liten økning i andelen medlemmer av Nmf i utlandet pga. stor vervingsinnsats i alle de største studielandene, særlig i Polen og Ungarn.

Flater ut

Det har i mange år vært en meget kraftig økning i det totale antallet medisinstudenter i utlandet. Dette ser nå ut til å flate ut, men det er store forskjeller mellom landene. Vi bygger her på foreløpige tall fra Statens Lånekasse for utdanning for studieåret 2008 – 09 per 1.5. 2009. Av de største studielandene øker antallet norske medisinstudenter nå bare i Polen og i Slovakia. Samtidig er det de siste årene kommet til tre nye studieland for norske medisinstudenter: Latvia med 29 medisinstudenter totalt, Romania med 20 og Kroatia med tre. Det er ikke lenger noen økning i Ungarn, Danmark og Tsjekkia.

Vi har gjennom flere år sett en nedgang i antallet norske medisinstudenter i Tyskland, Sverige, Australia og Malta, og vi ser nå i tillegg en betydelig nedgang i antallet norske medisinstudenter i Irland, Storbritannia og Nederland.

Anbefalte artikler