Fastlegens koordinerende rolle må styrkes

Gorm Hoel Om forfatteren
Artikkel

Fastlegen bør kunne legge inn pasienter på institusjoner i kommunehelsetjenesten, foreslår Legeforeningen.

Fastleger har i gjennomsnitt en sammenhengende relasjon til sine pasienter på 7,7 år. Kontinuitet innebærer at legen blir kjent med pasienten og pasienten med legen. Sammenliknet med andre aktører i helsetjenesten er fastlegen også i en unik posisjon til å utøve en koordinerende rolle når pasientene har behov for andre helse- og sosialtjenester.

Fastlegen koordinerer i dag til en viss grad pasientens behov for spesialisthelsetjenester, men i begrenset grad tjenester innad i kommunen. Det er særlig behov for bedre koordinering i forhold til pleie- og omsorgstjenestene i kommunene og for bedre oppfølging etter utskrivning fra institusjoner.

Legeforeningen har gjennom en årrekke påpekt behovet for å styrke legetjenesten i sykehjem, men fortsatt får ikke pasientene det tilbudet de har krav på. Det er derfor behov for tiltak for bedre kapasitet og kompetanse i legetjenesten i sykehjem. Utvikling av fagmiljøer i sykehjemsmedisin, gjerne gjennom interkommunalt samarbeid, kan være et rekrutteringsvirkemiddel til sykehjemsmedisin, fremgår det av Legeforeningens rapport om styrking av allmennmedisin og fastlegeordningen frem mot 2020 (1).

En videreutvikling av fastlegens koordinerende rolle forutsetter at samhandlingen, informasjonsutvekslingen og kommunikasjonen mellom tjenestenivåene fungerer. Det er også nødvendig med en grunnleggende aksept for at koordineringsansvaret er plassert hos fastlegen.

Fastlegen ivaretar viktige kommunale oppgaver innen allmennlegevakt, sykehjemsmedisin, helsestasjons-/skolehelsetjeneste. Det er derfor behov for en videreutvikling av fastlegens rolle i offentlig legearbeid.

Anbefalte artikler