Dugnadsånd ved svineinfluensa

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen samarbeider tett med sentrale helsemyndigheter om å gi alle pasienter en best mulig behandling under en pågående pandemi.

  – Legene vil ha en utfordrende oppgave gjennom bred kontakt med mange pasienter under en pandemi. Særlig vil fastlegene få et stort ansvar med behandling, rådgivning og informasjon til pasienter og deres pårørende. Dette kommer i tillegg til en allerede travel hverdag, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

  I et brev oversendt Helsedirektoratet i slutten av juli, foreslår Legeforeningen en rekke tiltak for å gjøre helsetjenesten bedre i stand til å møte både økt etterspørsel etter legetjenester og organisering av vaksinasjon.

  Tiltakene som er foreslått overfor direktoratet omfatter følgende:

  • Telefonrådgivning

  • Vaksinasjon

  • Omprioritering av fastlegenes tilbud til befolkningen 

  • Særskilt om sykmeldingspraksis og konsekvenser for kapasitet og smittevern

  • Styrket personellinnsats i fastlegeordningen

  Krevende og annerledes høst

  Krevende og annerledes høst

  Rett etter henvendelsen hadde foreningen et møte med representanter fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Møtet var positivt og i etterkant har man hatt fortløpende kontakt om hvordan man på mest mulig praktisk måte skal håndtere situasjonen.

  – Våre medlemmer vet vi står foran en krevende og annerledes høst. Vi er innstilt på en felles dugnad med myndighetene, både for å avhjelpe under en pågående pandemi, for å ivareta alle pasienter og for å bidra med vaksinasjon, sier Janbu.

  Utvidet åpningstid og økt personellinnsats

  Utvidet åpningstid og økt personellinnsats

  For at fastlegene skal ha mulighet til å møte det økte behovet for helsetjenester, foreslår Legeforeningen at det legges til rette for å utvide åpningstiden til fastlegekontorene. Det vil kunne bli nødvendig å rekruttere flere leger til å arbeide i fastlegeordningen. Eldre leger vil kunne være en viktig ressurs. Leger som er pensjonister er autoriserte leger og vil ofte ha omfattende klinisk erfaring. Legeforeningen foreslår at det gjøres en midlertidig forskriftsendring i refusjonsforskriften som gir fastleger mulighet til å ta inn ekstra lege/vikar under en pågående influensaepidemi.

  Et annet av Legeforeningens tiltak for å unngå unødig ventetid og press på fastlegekontorene, er en omprioritering av fastlegenes tilbud.

  Oppdrag fra Helsedirektoratet

  Oppdrag fra Helsedirektoratet

  – Under en omfattende smittespredning med tilhørende høyt antall sykdomstilfeller, er det nødvendig å prioritere tilgangen på helsetjenester annerledes enn ellers, sier Janbu.

  Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen så behovet for tiltaket og ga Legeforeningen i oppdrag å utarbeide en slik prioriteringsoversikt.

  – Dette arbeidet ble påbegynt straks og var ferdig i løpet av et par uker, opplyser legepresidenten.

  Forlenget egenmelding

  Forlenget egenmelding

  I tiltakene ligger et forslag om at sykmeldingsarbeidet i forbindelse med tilfeller av Influensa A (H1N1), bør forenkles. Dette både av hensyn til kapasitet i allmennlegetjenesten, inkludert legevakt, og for å forhindre at influensasyke personer møter opp på legekontor/legevakt og øker smitterisikoen for andre uten at det er medisinsk behov for fremmøte. I møtet mellom Legeforeningen og Helsedirektoratet ble man derfor enige om at det innføres åtte dagers egenmelding ved svineinfluensa. Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som tar den endelige beslutningen om dette.

  Førsteprioritet

  Førsteprioritet

  – Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjort et omfattende og viktig arbeid i forberedelsen med håndteringen av en pågående pandemi, med planer for begrensning, behandling og vaksinasjon. Legeforeningen vil særlig understreke behovet med detaljerte kommunale planer for oppfølging og vaksinasjon, sier Torunn Janbu.

  – Legeforeningen og våre medlemmer deltar nært i utvikling av strategi, tiltak og praktisk gjennomføring av smitteverntiltak, behandling og vaksinasjon. Vi prioriterer arbeidet med Influensa A (H1N1) og bidrar til å tilrettelegge for at helsetjenesten skal kunne gi et godt samlet tilbud til pasientene og befolkningen for øvrig under en krevende pandemi, avslutter legepresidenten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media