Fra presidenten: Tillitsvalgt!

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens styrke og gjennomslagskraft bygger på et godt tillitsvalgtapparat. Det er flott å være tillitsvalgt. Jeg vil takke alle tillitsvalgte for arbeidet de gjør for faget, foreningen og kollegiet, og jeg vil oppfordre alle til å ta sin tørn for fellesskapet en periode av sitt yrkesaktive liv.

  Vi trenger mange engasjerte lokale og sentrale tillitsvalgte for sammen å bygge en sterk organisasjon. Gode kommunikasjonskanaler og støtte er avgjørende for dette arbeidet.

  Tillitsvalgtarbeid gir deg påvirkningsmulighet og innsikt i organisasjonsarbeid, fagutvikling og organisering av helsetjenesten. Det gir deg innsikt i ledelse, og ikke minst gir det deg en reell mulighet til innflytelse på egen og kollegers arbeidsvilkår. Gjennom godt tillitsvalgtarbeid kan vi oppnå de gode resultatene.

  Som lokal tillitsvalgt får du mulighet til å skape et nettverk og etablere kontakter innen egen virksomhet og med kolleger du kanskje ellers aldri ville blitt kjent med. Jobben som tillitsvalgt blir mye lettere når den også kan gjøres i samarbeid og med støtte fra flere. Tillitsvalgtarbeid gir mulighet for personlig utvikling og økt kompetanse innen organisasjonsutvikling, ledelse og forhandlinger. Oppgavene kan være utfordrende i starten – hold derfor kontakt med forgjenger – og ta initiativ til kontakt med andre tillitsvalgte. Nettverket kan gjerne også inkludere tillitsvalgte fra andre foreninger. I vår hovedsammenslutning Akademikerne er det mange foreninger vi har nytte og glede av å jobbe sammen med. Innen Akademikerne Helse er dette godt kjent, og flere har gjennom vanskelige forhandlingssituasjoner erfart betydningen av lokalt samarbeid under Akademikerparaplyen. Det kan være klokt å utvikle dette samarbeidet også mellom forhandlingsperiodene.

  Som tillitsvalgt i Legeforeningen kan du jobbe for fagutvikling, arbeidsbetingelser og lokal helsepolitikk. Er du mest opptatt av forskning og faget ditt – delta i de fagmedisinske foreningenes arbeid eller engasjer deg som tillitsvalgt på universitetene. Tillitsvalgtarbeid i våre lokalforeninger og regionsutvalg gir deg en stemme i lokalsamfunnet og et fellesskap med kolleger i forskjellige deler av helsetjenesten. Yrkesforeningenes tillitsvalgte får god innsikt i rammevilkår og forhandlingsaktivitet. Du kan allerede som student delta aktivt for å påvirke både grunnutdanning og studentenes kår og ditt fremtidige yrkesliv.

  Tillitsvalgtarbeid er grunnpilaren i Legeforeningen. All aktivitet i foreningen er grunnleggende avhengig av godt tillitsvalgtarbeid i alle ledd, lokalt og sentralt. Støtte til dette arbeidet skal prioriteres, gjennom god opplæring, støtte og veiledning. Det arrangeres mange gode tillitsvalgtkurs og foreningen jobber stadig med å forbedre seg mht. informasjon ut og kommunikasjonskanaler inn til Legeforeningen sentralt og til sekretariatet. Kommunikasjonen og kontakten som skapes gjennom kurs for tillitsvalgte fra alle organisasjonsledd på hurtigrutekursene de seinere årene, er svært verdifull. Ylfs tillitsvalgtkurs skal videreføres som den inspirasjonskilde disse er for mange unge leger – også etter at Ylfs sekretariat nå er blitt en del av Legeforeningen for en prøveperiode. Legeforeningen har det siste året gitt ut en revidert og utfyllende tillitsvalgthåndbok og en omstillingsveileder for deltakelse i omstillingsprosesser. Tillitsvalgte sitter tett på helsetjenestens endringsprosesser mange steder, og utfordringene krever god støtte fra Legeforeningen.

  «Legeforeningen står for kvalitet» var et gjennomgangstema på landsstyremøtet nylig. Legeforeningen står også for kvalitet i tillitsvalgtarbeidet.

  Jeg vil benytte anledningen til å takke alle tillitsvalgte for en flott jobb! Takk også til alle medlemmer som støtter opp om tillitsvalgtes arbeid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media