Laserbehandling av prostata

John Martin Pedersen, Carl-Jørgen Arum Om forfatterne
Artikkel

Laserbehandling ved prostatahyperplasi gir stabile og gode resultater, også uten spinalbedøvelse. Det viser en norsk studie.

Fotoselektiv vaporisering av prostata (PVP) er i de senere år innført i urologien som et alternativ til gullstandarden transurethral reseksjon av prostata (TUR-P) for behandling av menn med vannlatingsplager pga. obstruerende prostata. Fordelen med laser sammenliknet med standardreseksjon er først og fremst mindre blødning ved inngrepet, slik at man også kan operere pasienter med f.eks. pågående behandling med warfarin eller platehemmere. Det er gjort flere studier om effekten av slik behandling, men det foreligger få langtidsdata, spesielt for uselekterte pasienter.

Ved St. Olavs hospital startet man av kapasitetshensyn i 2004 med laserbehandling istedenfor transurethral reseksjon. I halvannet år ble vel halvparten av pasientene operert med spinalanestesi eller generell anestesi, resten ble operert med periprostatisk lokalanestesi og intravenøs sedasjon. Alle pasientene ble inkludert i en studie og utredet og fulgt opp med bl.a. urodynamiske målinger (1).

De to gruppene viste seg å være helt sammenliknbare når det gjaldt variabler for avløpsforbedring, og resultatene var uendret etter to års oppfølging. Den eneste praktiske signifikante forskjellen mellom gruppene, og da i favør av lokalanestesigruppen, var postoperativ katetertid og hospitaliseringstid samt peroperativ blodtrykksreduksjon (pga. anestesien). Det var ingen uheldige hendelser som følge av blodtrykksreduksjonen, men i en pasientgruppe som kan ha suboptimal hjertefunksjon vil det være en fordel å unngå for mye blodtrykksfall.

Som følge av erfaringene som er gjort i forbindelse med studien opereres nå de fleste prostatikere ved St. Olavs hospital med laser, i lokalanestesi og sedasjon. Operasjonene foregår som dagkirurgi og er lagt til avdelingen i Orkdal.

Anbefalte artikler