Transfusjonsmedisin og immunhematologi

Bjarte Gees Solheim Om forfatteren
Artikkel

RE, Scharf

Progress and challenges in transfusion medicine, hemostasis, and hemotherapy

407 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 95

ISBN 978-3-8055-8659-7

De forskjellige kapitlene er forfattet av plenumsfordragsholdere og «state of the art»-symposiumtalere ved felleskongressen i 2008 for the German Society for Transfusion Medicine and Immunhematology, the Interdisciplinary European Society for Hemapheresis og Société Française de Transfusion Sanguine. Det hele innledes av et kapittel der man drøfter økt sikkerhet ved implementering av optimalisert teaminteraksjon, basert på erfaringer fra flyfart. Deretter følger et kapittel om status for allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Resten er inndelt i seksjoner som tar for seg trombogenese, interaksjon mellom hemostase og immunsystem, immunmodulering og terapeutisk aferese, sirkulerende blodstamceller og in vitro-produksjon av erytrocytter og trombocytter, genteknologiske metoder i immunhematologi, trombocytter og smittestoffer, diagnose og behandling av blødningsforstyrrelser, genetisk forskning og utfordringer ved trombofili og celleterapeutiske nyvinninger, inklusive bruk av dendrittiske celler, embryonale multipotente stamceller og mesenkymale stamceller. Så følger et noe svakt kapittel om problemene ved hemostasemonitorert hemoterapi, før det hele avsluttes med en bredere drøfting av virkningen demografiske endringer kan få for blodgivertilgangen. Kapitlene er forfattet av eksperter innen de respektive felter, med redaktøren som fagvurderer, og holder gjennomgående en god standard.

Anbefalte artikler