Positive til fleksibel åpningstid

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ønsker å legge til rette der hvor fastleger selv ønsker å inngå avtale med kommunen om fleksibel åpningstid.

Fastlegeordningen er en vellykket helsereform, men Legeforeningen ser rom for utvikling. Forflytning av arbeidstid med åpningstid på ettermiddag og kveld kan være en mulighet som særlig legepraksiser med mange leger kan ønske å prøve. Det kan gi pasienter mulighet til å bestille time utenom vanlig arbeidstid, og en del leger kan også ha et ønske om fleksibel arbeidstid.

– Kveldsåpne fastlegekontor må naturligvis være avtalebaserte og frivillige for den enkelte virksomhet og lege og tilpasses lokalt, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

I en spørreundersøkelse før jul 2008 til landets fastleger, svarte 43 % at de ønsker å tilby kveldsåpent en eller flere ganger i uken forutsatt at det åpnes for bruk av kveldstakster.

Prisen for tilgang til fastlegesenteret større deler av døgnet, kan være svekket tilgang til den enkeltes fastlege på dagtid, også for fastlegens samarbeidsparter som for eksempel NAV.

– For befolkningen er den personlige relasjonen til fastlegen viktig, men tryggheten fastlegeordningen gir er også knyttet til senteret, hjelpepersonell med mer, altså helheten i tilbudet som fastlegevirksomheten representerer. Vi kan derfor på denne måten samlet sett, gi et godt tilbud der forholdene ellers ligger til rette for det. Ikke minst vil pasientene våre ofte få bedre tjenester på fastlegekontoret enn om de må oppsøke legevakt, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen.

Internasjonalt har det vært et press på fleksible åpningstider for allmennleger. I England har man for eksempel valgt løsninger som innebærer at private kommersielle tilbydere får tilgang til «kveldsmarkedet» med «drop in»-tilbud på kjøpesentre og supermarkeder, og hvor allmennlegene forsøkes tvunget inn i slike ordninger. Dette gir risiko for svekket tjenestekvalitet og høyere kostnader.

Legeforeningen støtter ikke slike løsninger, men presiserer samtidig at forholdene i England er annerledes blant annet når det gjelder legevakt.

Anbefalte artikler