Løper mellom møter og operasjonssalen

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Det er hektiske dager for Kjersti Baksaas-Aasen, den første foretakstillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Takket være en fleksibel og forståelsesfull arbeidsgiver kan Kjersti Baksaas-Aasen jobbe utover 25 % som tillitsvalgt ved behov. Foto Lise B. Johannessen

– Det er utrolig mye å gjøre og veldig korte tidsfrister. Man har for eksempel én dag på seg på oppgaver som skal opp i møter. Men det er også interessant og lærerikt å være med i en prosess som skal munne ut i en ny sykehusstruktur, og jeg føler at vi tillitsvalgte blir tatt med på råd og hørt av den konstituerte ledelsen Det er avgjørende i en prosess som skal gå så fort. Den viktigste jobben min nå er koordinering av informasjon til tillitsvalgte og ansatte på de tre sykehusene, sier Kjersti Baksaas-Aasen.

Oslo universitetssykehus ble dannet 1.1. 2009 og samler de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus under én organisatorisk paraply. Sykehuset ivaretar lands- og regionsfunksjoner i tillegg til lokalfunksjoner for Oslos og deler av Follos befolkning. Helsegiganten er Skandinavias største sykehus med ca. 20 000 ansatte og står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. Nå pågår arbeidet for fullt med å få på plass endelig organisering av sykehuset.

Ingen motsetninger

Baksaas-Aasen forteller at som foretakstillitsvalgt er det viktig for henne å ivareta interessene til alle legene ved de tre tidligere helseforetakene. Hun ser heller ingen motsetninger mellom legenes beste og pasientenes beste, snarere tvert i mot.

– Som tillitsvalgt er jeg opptatt av at det medisinske faget blir satt i høysetet og at legene har et godt arbeidsmiljø. At fag og arbeidsmiljø ivaretas og styrkes ytterligere samt at man får på plass en hensiktsmessig organisering av sykehuset, vil ikke bare gi fornøyde ansatte, men er også en garanti for at pasientene får den beste behandlingen, sier hun engasjert.

Den saken som tar mesteparten av hennes tid om dagen, er det såkalte integrasjonsprosjektet som involverer 300 – 500 av de ansatte ved de tre foretakene. Prosjektet har en rekke underprosjekter og dreier seg om alt fra pasientforløp til arealplan og IKT-løsninger og skal resultere i et fullverdig, integrert sykehus.

Akilleshæler

– Hele prosjektet skal være ferdig 1. oktober. Da skal en fullstendig sykehusorganisering være på plass, opplyser Baksaas-Aasen.

Hun peker på at det er særlig tre akilleshæler som vanskeliggjør arbeidet: For det første tidsperspektivet ved at alt skal gå så fort og dertil manglende konsekvensanalyse. For det andre at det er total mangel på investerings- og omstillingsmidler, og for det tredje utfordringen ved å opprettholde normal sykehusdrift mens prosessen med endelig organisering pågår.

Kunnskap må forbli

– Samtidig blir det svært viktig at kunnskapen med å slå sammen tre ulike kulturer til et så stort sykehus, forblir i organisasjonen og ikke forsvinner ut når den konstituerte ledergruppen og eksterne aktører (konsulenter m.fl.) sluttfører sitt arbeid, sier Baksaas-Aasen.

Den unge anestesilegen har lang erfaring med organisasjonsarbeid, fra elevrådsleder til tillitsvalgt under studiene til hovedtillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf) ved Akershus universitetssykehus (Ahus), Ullevål universitetssykehus og nå Oslo universitetssykehus. Siden 2007 har hun også sittet i sentralstyret i Legeforeningen, og hun har en klar oppfatning av hvordan legers interesser best kan ivaretas.

– Det er avgjørende med et handlekraftig tillitsvalgtapparat og fokus på faglighet, sier Baksaas-Aasen.

Høyt tempo, fleksibilitet og samarbeid

– Hvordan er din dag?

– Jeg har ganske travle dager. Det går som regel i møter fra sju om morgenen til sju om kvelden. Innimellom møtene løper jeg til operasjonssalen og tar unna noen anestesier, sier Baksaas-Aasen.

Hun forklarer at hun ikke er frikjøpt på heltid, men foreløpig på 25 %. Det er derimot stort behov for ytterligere frikjøp, noe det jobbes med.

– Det er takket være en fleksibel og forståelsesfull arbeidsgiver at jeg i praksis har mulighet til å ivareta de tillitsvalgtsoppgavene som er nødvendig i prosessen, utdyper hun. Godt samarbeid om informasjonshåndteringen er en nøkkel til suksess ved organiseringer av denne størrelsen.

– Vi er til sammen sju/ åtte foretakstillitsvalgte ved de tre sykehusene, og vi samarbeider godt. Det er viktig at vi klarer å samordne og koordinere informasjonen og at vi får den ut. I mange sammenhenger representerer jeg Akademikerne og det er viktig å informere og samarbeide med deres tillitsvalgte. I tillegg har vi tett kontakt med Fagforbundet og Sykepleierforbundet, noe som er viktig i så omfattende organiseringer. Vi unngår solospill, sier Baksaas-Aasen.

– Hva må til for å lette din hverdag som tillitsvalgt ved et så stort og mangefasettert sykehus?

– Det viktigste er at man har en tillitsvalgtlinje som fungerer og som ivaretar interessene på hvert enkelt nivå. For å få til det er det viktig med et godt forhold til ledelsen, en fleksibel arbeidsgiver og muligheten til å være frikjøpt ved behov. I tillegg er vi helt avhengig av Legeforeningens sekretariat ved inngåelsen av store avtaleverk, som for eksempel samleavtalen, sier Baksaas-Aasen.

Lytt til tillitsvalgte

1.7. 2009 tiltrer Siri Hatlen som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. Hun overtar direktørstolen etter Erik Omland som nå er konstituert i stillingen. Baksaas-Aasen har forhåpninger til Hatlen.

– Jeg har sansen for Siri Hatlen og ser frem til å samarbeide med henne. Hun har store utfordringer foran seg. Jeg håper hun er villig til å lytte til tillitsvalgte, sier Kjersti Baksaas-Aasen.

Anbefalte artikler