Løfter ikke medisinsk forskning

Elisabeth Søyland Om forfatteren
Artikkel

– Norge trenger en omfattende forskningssatsning. Den internasjonale finanskrisen gjør det ekstra viktig å satse på forskning nå, sier Torunn Janbu.

Det er avgjørende at Norge satser på å utvikle bred grunnforskning til klinisk målrettet behandling. Illustrasjonsfoto Colourbox

Legeforeningens president mener det er lite fremtidsrettet at forskningsmeldingen som ble lagt frem fredag 24.4. 2009, ikke presenterer en forpliktende økt satsning på medisinsk forskning (1).

Regjeringen synes i stor grad å være tilfreds med forskningssituasjonen og varsler ingen forpliktende markert økt satsning på forskning. I meldingen heter det bl.a: «Regjeringen legger til grunn at Norge har et godt utbygd forskningssystem. Meldingen varsler ingen radikale systemendringer, men går inn for å styrke norsk forskning med utgangspunkt i dagens struktur». Forskningsmålet på 3 % av BNP beskrives nå som et mål «på sikt» uten forpliktelse på tid.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland mener at dette målet på 3 % har vist seg å være dårlig egnet som kortsiktig styringsverktøy i forskningspolitikken. – Om vi har en god forskningspolitikk skal avhenge av om vi når de forskningspolitiske målene, sier hun.

Grunnforskning

Meldingen beskriver at man i perioden 2005 – 07 har fått til økt satsning på grunnforskning.

– Grunnforskningen må videreutvikles. Det er nå avgjørende at Norge satser på å utvikle bred grunnforskning til klinisk målrettet behandling, såkalt translasjonsforskning. Til nå har denne typen medisinsk forskning bare vært utviklet i begrenset grad og i få miljøer i Norge, sier Torunn Janbu.

Norge har fem sentra for fremragende forskning innen medisin. Samtlige arbeider innen grunnforskning. – Skal vi få et løft, trenger vi i tillegg minst ett slikt senter innen klinisk forskning knyttet til hvert av universitetssykehusene, understreker legepresidenten.

I meldingen fremgår det at man mangler kunnskap om bedre forebygging, behandling og oppfølging av kroniske sykdommer. Resultatene fra allmennmedisinsk forskningen beskrives som viktige for å skaffe slik kunnskap.

– Dette forutsetter at det nå gis en god finansiering av de fire allmennmedisinske forskningsenhetene, som er etablert. Det må mer enn ord til for å skape resultater, sier Torunn Janbu, som nå forventer at finansieringen kommer på plass.

– Rekruttering av forskere er avgjørende for å forhindre at gode forskningsmiljøer nå forvitrer. Det vil i tillegg ha store konsekvenser for utdanning av morgendagens leger og spesialister. Vi må skape kompetente forskningsmiljøer også for fremtiden.

For å rekruttere må det opprettes flere post doc- og faste forskerstillinger. Her skuffer meldingen stort. Vi ser ingen nye tiltak i forskningsmeldingen som i vesentlig grad vil styrke rekrutteringen, sier Legeforeningens president.

Anbefalte artikler