Mangelen på helsearbeidere i Afrika verre enn antatt

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

En ny studie tyder på at mangelen på helsepersonell i Afrika er enda mer kritisk enn tidligere antatt. I ti av 12 land som var inkludert i studien, utdannes for få helsepersonell til å vedlikeholde nåværende tetthet (1).

Informasjon om antall helsearbeidere og personer som fullførte utdanningsprogrammer samt mortalitetsdata ble hentet fra Verdens helseorganisasjon, mens befolkningsestimater kom fra FN.

Mangelen på helsepersonell i Afrika skyldes mange faktorer, som for lite investering i utdanning, internasjonal utvandring, karriereendringer blant helsepersonell, tidlig pensjonering og tidlig død.

Verdens helseorganisasjon har satt et mål om 2,28 helsearbeidere per 1 000 innbyggere, men med nåværende tap av helsearbeidere og for lavt omfang av utdanning vil få av landene inkludert i studien kunne oppnå dette. Om tap av helsepersonell ble begrenset til ufrivillige årsaksforhold som tidlig død, ville det for landene totalt ta 36 år å nå Verdens helseorganisasjons mål for leger og 29 år for sykepleiere og jordmødre. Og noen av landene ville aldri nå dette målet.

I minst seks av de 12 landene utdannes for få til å opprettholde nåværende antall helsearbeidere, som også i dag er for lavt til å møte befolkningens helsebehov.

– Utdanningskapasiteten må økes og kombineres med andre intervensjoner for å øke tilførselen og redusere tapet av helsearbeidere, sier førsteforfatter Yohannes Kinfu.

Anbefalte artikler