Les mer om ...

Artikkel

Jernoverskudd

Arvelig hemokromatose forekommer hos 0,7 % av den norske befolkningen. Tidlige symptomer er asteni og atralgi, men ofte gir tilfeldig påvist høy transferrinmetning eller høy plasma-ferritinkonsentrasjon mistanke om diagnosen. Sykdommen kan ha alvorlige konsekvenser, som levercirrhose, men ved tidlig diagnose og riktig behandling er prognosen god. I dette nummer av Tidsskriftet presenteres to oversiktsartikler om regulering av kroppens jernbalanse og forstyrrelser i denne mekanismen.

Kjøttkrone

Kroppens finjusterte jernreguleringssystem

Regulering av jernbalansen

Hemokromatose – fra underdiagnostisert kuriositet til folkesykdom

Forekomst av bakteriell meningitt

Bakteriell meningitt hos barn er forbundet med høy letalitet og nevrologiske sekveler. Tidlig diagnose er viktig, da forsinket antibiotikabehandling gir dårligere prognose. En journalundersøkelse fra Sør-Trøndelag i perioden 1988 – 2007 tyder på en nedgang i antall tilfeller. Tilstanden ble hyppigst funnet hos barn under to år. Antall tilfeller forårsaket av Streptococcus pnemoniae økte i perioden, mens det motsatte var tilfellet for Neiserria meningitidis og Haemophilus influenzae.

Bakteriell meningitt hos barn i Sør-Trøndelag 1988 – 2007

Tema: Selvskading

Fysisk aktivitet kan tjene den mentale helsen, men kan også bidra til psykiske plager. Selvskading er blitt mer synlig i toppidrettsmiljøene de siste årene. Atferden kan blant annet være knyttet til mentale belastninger ved å være toppidrettsutøver eller være relatert til spiseforstyrrelse. I noen tilfeller kan høyintensiv trening representere en form for selvskading. I dette nummer av Tidsskriftet avsluttes temaserien om selvskading.

Selvskading og personlighetsforstyrrelser

Selvskading og spiseforstyrrelser

Pasienter med selvpåført forgiftning i medisinsk avdeling

Psykiatrisk behandling av selvskading på legevakt

Selvskading og idrett – en kasuistisk tilnærming

Smertens bilder – selvskading i film

När självskadebeteendet blir en del av identiteten

Vektnedgang hos nyfødte

Normalt kan et nyfødt barn miste inntil 10 % av fødselsvekten i løpet av første leveuke. Dette vekttapet skyldes hovedsakelig væsketap. Ved store vekttap må svikt i næringsinntak og patologiske tap i urin eller fra gastrointestinaltractus vurderes. I spalten Noe å lære av kan du lese om en seks dager gammel pike med en betydelig vektnedgang som krevde langvarig behandling.

En seks dager gammel pike med vektnedgang

Veiing er viktig i barseltiden

Redaktør med interesse for interessekonflikter

Catherine D. DeAngelis har som redaktør i JAMA særlig satt søkelys på økonomiske bindinger hos forfatterne. Ett av kravene tidsskriftet stiller, er at studier som er kommersielt finansiert, skal gjennomgås av en uavhengig statistiker. Hun frykter ikke at de strenge kravene fører til færre innsendte manus, tvert imot. – Publikum kjenner til vår redaksjonelle linje og ser denne som et tegn på kvalitet, sier DeAngelis i portrettintervjuet.

Pasientene er øverste prioritet

Anbefalte artikler